Започнаха ремонтните дейности по улица „Дунав“ в квартал Акации, гр. Белослав, съобщава TheSite24. Предстои фрезоване на старата настилка и полагане на нов асфалт по уличното платно, обновяване на пешеходните тротоари, полагане на пътна маркировка и други пътни работи, с цел подобряване транспортно-експлотационните качества на улицата.

Строителното разрешение за обект: “Основен ремонт на съществуваща улична мрежа на територията на кв. „Акации“, гр. Белослав, община Белослав, в обхват: ул. „Дунав“, о.к. 1222- о.к. 41“ е издадено през месец май 2023 година.

Абонамент за новините в Google

Строително – монтажните работи се изпълняват със средства от общинския бюджет, приети с решение №518, протокол № 41/23.03.2023 г. от заседание на Общински съвет Белослав (мандат 2019-2023).

За ремонта е сключен договор за обществена поръчка на стойност 390 960,51 лв. (словом: триста и деветдесет хиляди деветстотин и шестдесет лева и петдесет и една стот.) без ДДС.

ПРОЧЕТИ
Счетоводител от Варна задигна от корабна компания над 320 000 лв.

Ден по-рано стартираха и ремонтните дейности по улица „Крайезерна“ в с. Страшимирово, община Белослав.​Финансирането е в резултат на кандидатстване от страна на Община Белослав с проектно предложение :”Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал чрез рехабилитация на ул. „Крайезерна“ , довеждаща до рибарска зона в с. Страшимирово, община Белослав“ , по Процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.094 “Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал” по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. от Мярка 2.1.1. “Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал” към Стратегията за ВОМР на МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ пред „Местна инициативна рибарска група „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ МИРГ ВБА на 21.07.2022 г.

Абонамент за новините в Telegram