Междуведомствена комисия за проверка на техническото и експлотационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, на проводимостта на  речните легла извън урбанизираната територия на селища от област Варна започна обследване на посочените терени, което ще бъде извършено от 2-ри до 13-ти октомври.

По списък, предложен от кметовете на общините от региона, се проверяват участъци, определени като критични, както и участъци с издадени предписания от Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Абонамент за новините в Google

В състава на комисията, назначена със заповед на Областния управител влизат експерти от Областна администрация – Варна, от общините, където се извършват проверките, инспектори от Главна дирекция “Надзор наязовирните стени и съоръженията към тях”, хидроинженер от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, инспектори от РД „ПБЗН“- Варна, експерти от ОД „Земеделие“ – Варна, от РДГ във Варна.

ПРОЧЕТИ
Ден на отворени врати за рождения ден на Музея на мозайките в Девня

Според графика за извършваните проверки, освен техническото състояние на язовирни стени, ще бъдат обследвани участъци на речните легла в общините Суворово, Аксаково Долни чифлик, Бяла, Белослав и Девня.

След приключване на проверките ще бъде съставен протокол с констатации, предписания и срокове за отстраняване на проблемите. Целта е да се предотврати всяка възможност за аварийна ситуация и за нанасяне на щети върху инфраструктурата в района.

Припомняме, че Законът за защита при бедствия възлага на областните управители организирането на превантивните мерки за недопускане или намаляване на последиците от бедствия.

Абонамент за новините в Telegram