Община Аврен обявява обществена поръчка за реконструкция на водопроводната мрежа в селата Приселци и Близнаци, съобщи СайтЪТ. Обществената поръчка е на стойност 2 640 476 лв. без ДДС, а крайният срок за подаване на оферти е 28 август. Срокът за изпълнение на дейностите не може да е по-дълъг от 250 календарни дни, считано от датата на изрично писмено възлагане от страна на Възложителя за започване на изпълнение на дейностите по обществената поръчка.

Прогнозната стойност на обществената поръчката е в размер на 2 640 476,70 лв. без ДДС, разпределена както следва:

Абонамент за новините в Google

Обособена позиция № 1: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна“ – 1 169 763,05 лв. без ДДС.

Обособена позиция № 2: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна“ – 1 470 713,65 лв. без ДДС.

Какво предстои в село Приселци:

Настоящият проект предлага цялостно решение на реконструкцията на ВиК мрежата подлежаща на рехабилитация и полагане на нова асфалтова настилка в с. Приселци, общ. Аврен.

Старият водопровод ще бъде изключен от работа и ще се изградят нови водопроводни отклонения за имотите, попадащи в обхвата на задачата.

Всички новопроектирани водопроводи са проектирани по общински пътища и съгласно одобрения регулационен план.

Настоящата разработка изследва възможностите за строителство по трасетата, които минимално засягат интересите на собствениците на земята и дава възможност за безпрепятствено провеждане на строителните процедури. За основа е използван регулационният план на село Приселци.

На проектната територия няма промишлени обекти със специфичен разход на вода.

Трябва да се осигурят противопожарни водни количества, както в мрежата, така и в резервоарите. Възприетите оразмерителни данни с водни количества са:
Водоснабдителна норма е избрана според Изискванията към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС – 200 l /ж.д/;
Приет брой население за с. Приселци – 1300 жители.

ПРОЧЕТИ
Община Бяла организира събор и благотворителен концерт на 21 май

Понастоящем загубите на вода са значителни 60-80% за различните територии и различните периоди. Общата тенденция е за запазване на подаваните месечни и годишни водни количества. Това е за сметка на по-малко потребление и рязко намаляване на техническите загуби на вода.

Новопроектираният водопровод ще се изпълни от полиетиленови тръби висока плътност PE100 за налягане 10 атм (PN10). Диаметрите на водопровода са определени чрез хидравлично оразмеряване както и според Наредба No2 – “Норми за проектиране на водоснабдителни системи”.
За да не се прекъсва водоснабдяването в района за продължително време, при подмяна на тръбите последните ще се полагат по ново трасе.

За село Приселци са предвидени 25 бр. нови надземни хидранти 70/80.

Какво предстои в с. Близнаци:

Настоящият проект предлага цялостно решение на реконструкцията на ВиК мрежата подлежаща на рехабилитация и полагане на нова асфалтова настилка в с. Близнаци, общ. Аврен.

Старият водопровод ще бъде изключен от работа и ще се изградят нови водопроводни отклонения за имотите, попадащи в обхвата на задачата. Всички новопроектирани водопроводи са проектирани по общински пътища и съгласно одобрения регулационен план.

Село Близнаци е 5 категория населено място с водоснабдителна норма – 200 l /ж.д/ съгласно действащата нормативна база. Жилищните сгради са основно едноетажни и двуетажни с
полуподземни нива или мазета.

Установено е, че опасни за строителството на водопроводи явления като свлачища, срутища, заблатявания и други в района на обекта не се срещат.

Понастоящем загубите на вода са значителни 60-80% за различните територии и различните
периоди. Общата тенденция е за запазване на подаваните месечни и годишни водни количества.
Това е за сметка на по-малко потребление и рязко намаляване на техническите загуби на вода.

Абонамент за новините в Telegram