Община Девня - град Девня
© Devnya.online

Стартира кампания за плащане на местни данъци и такси за 2023 г. в община Девня!

Задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства, може да се заплатят на две равни вноски: първата до 30-ти юни и втората до 31-ви октомври, съобщиха от Община Девня.

Абонамент за новините в Google

На предплатилите задълженията си за цялата година до 2-ри май 2023г., вкл. се прави отстъпка от 5 процента.

Патентният данък се заплаща на 4 равни вноски, както следва: до 31-ви януари, до 2-ри май, до 31-ви юли и до 31-ви октомври. Лицата, които до 31-ви януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват също отстъпка от 5 процента.

За туристически данък- задължените лица подават в общината декларация по образец до 31 януари, за осъществените през предходната календарна година нощувки. Дължимият туристически данък за календарния месец се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Възможностите за плащане на местни данъци и такси към Община Девня са следните:

– В брой или с ПОС на касите на отдел „Местни данъци и такси“, в Информационен център, на адрес- гр.Девня, бул. „Съединение“ №78, ет.1;

– В брой в кметството на с. Падина;

ПРОЧЕТИ
Кола на НСО, в която се возил Кирил Петков, катастрофира край Аксаково, загина мъж

– В брой в кметството на с. Кипра- по предварително обявен график;

-на касите на Easypay в страната;

-на касите на Български пощи ЕАД;

-на касите на банка ДСК;

-чрез банков превод по банковата сметка на Община Девня:

БАНКА: „Юробанк България“ АД – клон Девня

BIC: BPBIBGSF

Сметка с IBAN: BG 95 BPBI 7945 84 8451 4800 /BGN/  – сметка за приходи от местни данъци и такси

Наименование на кодовете за вид плащане по приходната сметка:

44 14 00    Патентен данък и лихви върху него;

44 21 00    Данък върху недвижимите имоти и лихви върху него;

44 22 00    Данък върху наследствата и лихви върху него;

44 23 00    Данък върху превозните средства и лихви върху него;

44 24 00    Такса за битови отпадъци и лихви върху нея;

44 25 00    Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин и лихви върху него;

44 28 00    Туристически данък

44 34 00    Други данъци

Задължените към Община Девня физически и юридически лица ще получат съобщения с информация за размера на задълженията.

За невнесените задължения от минали години се начисляват лихви за просрочие и се прилагат процедури за принудителното им събиране.

Абонамент за новините в Telegram