Община Дългопол обявява обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР на обект: „Корекция на река Лопушанска в района на село Лопушна, община Дългопол“. Обявената стойност на проекта възлиза на 3 692 910,42 лв. без ДДС, а крайният срок за подаване на офертите е 8 януари 2024 г. Срокът за изпълнение на поръчката не може да бъде по-дълъг от 180 календарни дни.

Основните цели на проекта са

Абонамент за новините в Google

  • осигуряване на защита от вредното въздействие на водите, в изпълнение на действащата
    нормативна уредба;
  • намаляване опасността „заплаха от наводнение“;
  • намаляване „риска от наводнение“;
  • адаптиране към промените в климата и намаляване на риска от бедствия;
  • подобряване на околната среда.

Ето каква е ситуацията в момента с река Лопушна:

В резултат от преминали високи води през река Лопушна, през последните години част от бреговете й са подкопани в следствие на речната абразия, а друга част от тях са ерозирали в следствие на атмосферните влияния (дъжд, лед, вятър, слънчева радиация).

Също така на отделни места има местно обрушване и пропадане на терена от наличието на инфилтриращи повърхностни води. По цялата дължина на участъка, особено непосредствено преди мостовете има известно натрупване на наноси, камъни и други отложения по
дъното с дебелина до 5÷20 cm. Част от коритото на реката е обраснало с тревна, храстова и дървесна (при дебелина на дърветата до 10 cm) растителност.

В разглеждания участък от реката е с дължина около 945 м широчината на дъното варира от
2 до 10 м. Долният край на участъка е разположен в североизточния край на селото, на около 350 м. под моста, а горният – в югозападния край на селото, на около 165 ш над пешеходната пасарелка. В изследвания участък течението на реката е с посока югозапад – североизток.
В рамките на модела попада един съществуващ стоманобетонен мост и една пешеходна
пасарелка.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 14 май

Какво предстои да се направи?

В проекта е предвидено преди започване на почистването и изпълнението на СМР да се изсекат храстовата и дървесна растителност и да се почисти от натрупаните наноси, камъни и отпадъци коритото.

Почистването и изпълнението на СМР ще се извършва задължително по ред, съобразен с
одобрения инвестиционен проект.

Отбиването на строителните води става чрез изграждане на диги (горна отбивна, долна предпазна и линейна по протежение на реката) от местни материали/трошен камък.

Горната дига прегражда пътя на водата, линейната част е с дължина 50.0 м, а долната дига се разполага под участъка, в който се работи и предпазва от връщане на води. Работи се първо по единия бряг на реката, след това – по другия. Профилът на дигите се оформя с височина 1.50 ш, ширината на бермата 1.0 м и откоси 1:1.5- уплътнен насип.

С цел създаване на трайно решение за защита и повишаване на устойчивостта в следствие
на речната абразия и възникнали ерозионни процеси, за стабилизирането на участъка от реката се
предвижда:

  • Почистване на речното корито, профилиране и оформяне на проектния профил;
  • Направа на подпорни стени. С цел създаване на трайно решение за защита, повишаване на устойчивостта и стабилизиране на участъка от реката се предвижда оформяне на проектно сечение и укрепване посредством стоманобетонови подпорни стени с височина 2.60 m и дебелина 50 cm по левия бряг (по посока на течението) в участъка от км 0+114 до км 0+770 с дължина 660 м (мерено по преден ръб стена) и по десния бряг в участъка от км 0+114 до км 0+746 (опира в съществуваща подпорна стена при мост) – дължина 629 м.

Абонамент за новините в Telegram