Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Ветрино обявява конкурс за рисунка и снимка на тема ,,Моите добри дела“.
Условия за участие:
Рисунки – до 3 бр. без ограничение на техники;
Снимки – до 3 бр.;
Срок за участие – 22.09.2023 г.
В конкурса могат да участват ученици от I до XII клас учащи в СУ,,Христо Ботев“ с. Ветрино
I . Изисквания относно рисунките:
на гърба на всяка рисунка трябва да има следната информация: Име и фамилия на автора, възраст, клас и населено място.
Рисунките предоставяйте в читалищата по местоживеене или в СУ ,,Христо Ботев“ с. Ветрино
II. Изисквания относно снимките:
допускат се до 3 броя снимки от участник, като снимките/а трябва да бъдат прикачени и изпратени /когато са повече от една/ с един имейл на електронна поща: [email protected]
За изпратените снимки/а да има придружаващ текст със следната информация:
– име и фамилия на автора, възраст, клас и населено място;
– кратко описание на заснетото събитие – в какво се състои доброто дело представено на снимката или на снимките когато са повече от една.
Сниките ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на МКБППМН към община Ветрино.
След изтичане на крайният срок 22.09.2023 г. постъпилите творби ще бъдат оценени от комисия и ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда във всяка от категориите.
Мястото и датата на награждаване ще бъдат допълнително уточнени!