Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2021 г. на стопанските субекти от
финансовия и нефинансовия сектор в област Варна показват, че средногодишният брой на
наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 145 492, което представлява 6.5% от
общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2020 г. броят на наетите се увеличава с 3 836 души
или с 2.7%. Увеличение се наблюдава в 14 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в
„Хотелиерство и ресторантьорство“ (18.3%), „Професионални дейности и научни изследвания“
(10.1%) и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“
(8.1%). Намаление на наетите лица е регистрирано в пет икономически дейности, като най-голямо е
в „Операции с недвижими имоти“ (5.2%), „Транспорт, складиране и пощи“ (2.9%) и „Строителство“
(2.8%).
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на
наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ – съответно 18.4 и 12.7%.
По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение област Варна заема трето място
сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в областите София (столица) – 761.3
хил. и Пловдив – 216.2 хил., а най-малък в област Видин – 15.4 хиляди.
Средната брутна годишна работна заплата в област Варна за 2021 г. е 17 201 лв., при 18 733
лева средно за страната.
В сравнение с 2020 г. средната работна заплата в област Варна нараства с 12.4%, в
обществения сектор – с 15.0%, а в частния сектор – с 11.6%. Икономическите дейности, в които е
регистрирано най-голямо увеличение са „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 22.9%,
„Административни и спомагателни дейности“ – със 17.2% и „Доставяне на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 16.7%.
Икономическите дейности с най-високо средногодишно трудово възнаграждение на наетите
лица по трудово и служебно правоотношение през 2021 г. са:
 „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ –
30 574 лева;
 „Финансови и застрахователни дейности“ – 26 494 лева
 „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни
горива“ – 22 815 лева.
Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
 „Други дейности“ – 11 470 лева;
 „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 11 614 лева;
 „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 13 184 лева.
По размер на средната работна заплата за 2021 г. област Варна е на четвърто място спрямо
другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 25 724 лв.,
София – 17 697 лв. и Враца – 17 324 лв., а най-ниско в област Благоевград – 12 226 лева.

Абонамент за новините в Telegram