В Програмата за реализация на Плана за интегрирано развитие (ПИРО) на община Суворово за периода 2021–2027 г. са заложени 242 проекта на обща стойност 111 398 000 лева.

Предвидените финансови средства за реализация на ПИРО са съобразени със социално-икономическото и инфраструктурно развитие на община, което през новия програмен период ще се осъществява под комбинираното влияние на две групи фактори – стимулиращи и задържащи развитието ѝ.

Абонамент за новините в Google

ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на Община Суворово за периода 2021-2027 г. Документът обвързва предимствата и потенциала за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията. 

В стратегическата част на плана са изброени основните източници на финансови средства, които условно могат да се обособят в следните групи – Общинско финансиране, Външно публично финансиране и Частно финансиране.

Над 76% от предвидените средства са с източник – Фондове на ЕС, предвидените целеви средства от централния бюджет са 13,50 % и 1,26 % са от други източници.

Собственото финансово участие на Община Суворово е 8,68 % или 9 664 000 лева.

Планът предвижда най-големи инвестиции за реализиране на проектите в сектор „Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство“. За осъществяване на дейностите в него са заложени 89 516 000 лева,  като основната част от тях (75,89 %) ще бъдат с източник фондове на ЕС, 15,00 на сто е целеви средства от централния бюджет, общинското участие възлиза на 9 %.

ПРОЧЕТИ
Отпускат 5,8 млн. лв. за подмяна на улични водопроводи в Община Девня

На следващо място по обем на предвидените средства и инвестиции е „Подобряване на качеството и достъпа до административни, здравни, образователни, социални и културни услуги”, за който са планирани 10 621 000 лева, като 92,51 % от тях се очаква да бъдат от външно публично финансиране (Централен бюджет и фондове на ЕС).

В бюджета няма възможност за заделяне на много средства за разработване, управление, изпълнение и съфинансиране на проекти и дейности от ПИРО.  Трудностите пред общината в голяма степен са при осигуряването на собственото финансиране. Един европейски проект изисква доста голям собствен ресурс да бъде реализиран преди средствата по него да бъдат възстановени.

Собственият финансов принос на бенефициентите е задължителен и ще се движи в различни граници, според финансиращата програма. Това налага общините да осигуряват самостоятелно съответния процент от средствата за съфинансиране от други източници.

В тази връзка община Суворово трябва да има готовност за структуриране на едно сложно финансиране, което да обезпечи реализирането на икономически рентабилни проекти.

За изпълнението на Плана за интегрирано развитие за 2021-2027 г. следва да се търсят източници на средства извън общинския бюджет – Оперативни програми, финансирани от фондовете на ЕС, Програма за развитие на селските райони, програми на българските министерства и други. Като алтернативи за съфинансиране на проекти могат да се ползват кредити от фонд „ФЛАГ”, краткосрочни банкови заеми, целеви субсидии и помощи от държавния бюджет.

Абонамент за новините в Telegram