Община Белослав подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“
DSC images.

Стартираха дейностите по проекта „Разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на местна инициативна група Белослав“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. Общата му стойност е  48 794 лв. Бенефициент е Община Белослав.

Общата цел на проекта е дългосрочно развитие на Белослав чрез формирането на устойчиво партньорство на местно равнище за разработване и прилагане на интегрирана Стратегия за ВОМР, насочена към удовлетворяване на потребностите на местните представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор.

Абонамент за новините в Google

При изпълнението на проекта ще бъде разработена интегрирана стратегия за Водено от общностите местно развитие, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони или от повече от един от Европейските фондове при споделено управление в зависимост от анализа, профила и потребностите на местната общност. Стратегията ще има за цел средносрочно и дългосрочно социално-икономическо развитие на Община Белослав, изхождайки от местните характеристики на региона, силните страни и потенциала за развитие, нагласата и виждането на местната общност за устойчив растеж, давайки възможност както за бизнеса, така и за всички местни хора, които чрез своето укрепване и стабилизиране ще допринесат за общото развитие на региона.

ПРОЧЕТИ
Поставиха метална люлка „Сърце“ в зоната за отдих и риболов в Страшимирово

Сред дейностите, които ще бъдат изпълнени по проекта, са учредяване на МИГ „Белослав“, популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР, обучение на местни лидери и заинтересовани страни, проучвания и анализи на територията, подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията, създаване и поддържане на електронна страница.

Проектът е стартирал на 3.04.2023 г. и ще продължи до 3.10.2023 г.

Абонамент за новините в Telegram