Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Варна утвърди вчера на свое заседание РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ ЗА 2024 ГОДИНА.

Програмата съответства на целите на държавната политика по заетостта и е съобразена с националните и регионалните приоритети, определени в стратегическите документи и Националния план за действие по заетостта през 2024 година.

Абонамент за новините в Google

Регионалната програма има за цел да се справи с местните проблеми на пазара на труда и да осигури и устойчива заетост, намаляване на безработицата чрез разкриване на работни места за безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда.

Предвижда се по програмата да бъдат разкрити 64 работни места, на които ще бъдат устроени безработни лица, регистрирани в ДБТ от Варненска област до 30 април т.год..

В обхвата на целевите групи се включват:

безработни младежи до 29 г.(вкл.) -782 лица

продължително безработни лица – 740 лица

безработни лица над 55-годишна възраст – 1608 лица

безработни лица с основно и по-ниско образование, включително самоопределили се като роми – 2173 лица с основно и по-ниско образование 694 лица самоопределили се като роми

ПРОЧЕТИ
Горещото време и силен вятър разпалиха пожари в Девня

безработни лица без професионална квалификация-  3190

безработни лица с трайни увреждания – 510 лица

Общините, в които се планира да се разкрият работни места по програмата са Аврен, Аксаково, Белослав Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово.

Безработните лица ще бъдат наети за общественополезни, комунално-битовите дейности, поддръжка и почистване на паркове, детски площадки, хигиенизиране и почистване на обществени пространства, облагородяване и поддържане на общински градини и паркове, грижи и поддръжка на цветните и зелените площи, почистване на територии за обществено ползване

Средствата от държавния бюджет за реализация на Регионалната програма са в размер на 368 760,85 . Те ще се предоставят на работодателите от областта, разкрили работни места за срок до пет месеца и наели на пълно или непълно работно време по програмата безработни лица, насочени от Дирекции „Бюро по труда

В резултат от реализацията на дейностите по програмата се очаква да бъде осигурена заетост на 64 безработни лица, от които 62 на 8-часов работен ден и 2 на 4-часово работно време за период не по-малко от 3 и не повече от 5 месеца.

Абонамент за новините в Telegram