Община Аврен ще тегли заем за ремонт на пътища

Учредително събрание за създаване на Местна инициативна група „Аврен – Варна“ ще се проведе от 10:00 часа на 9.10.2023 г. в Народно читалище „П. Р. Славейков-1901“ в село Аврен. Събитието е организирано в изпълнение на проект „Разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Аврен-Варна“ по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Срещата е отворена за представители на стопанския, нестопанския и публичния сектор, както и за жителите на общините Аврен и Варна.

ПРОЧЕТИ
Утвърдиха регионална програма по заетост за област Варна

Освен да се учреди сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с наименование Местна инициативна група „Аврен-Варна”, по време на срещата ще бъде приет и Устав на организацията. Дневният ред на събранието включва още избор на председател и членове на Управителния съвет на сдружението.

Абонамент за новините в Google

Присъстващите ще имат възможността да се запознаят и с изискванията към МИГ за програмния период 2023 – 2027 г. и с проектоустава на новата местна инициативна група.

Абонамент за новините в Telegram