Ще ремонтират сградата на Младежкия дом в Провадия. Според обявената обществена поръчка от общинската администрация става ясно, че сумата отделена за ремонтни дейности възлиза на близо 370 000 лв. без ДДС, а крайният срок за подаване на оферти е 10 ноември.

Основната цел на настоящата обществена поръчка е модернизация на културната инфраструктура и подобряване на условията за достъп до културния живот, чрез ремонт и обновяване на Общинския Младежки дом в град Провадия, както и изпълнение и постигане целите на “План за интегриранои развитие на Община Провадия 2021 – 2027 година“.

Абонамент за новините в Google

Специфичните цели на настоящата обществена поръчка са:

 • Подобряване на физическата среда чрез ремонт на Общински Младежки дом – град Провадия.
 • Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Младежки дом – град Провадия.
 • Подобряване на микроклимата за персонала, за ползващите сградата клубове и формации и за посетителите на Общински Младежки дом – град Провадия.
 • Осигуряване на условия за достъп на хората с увреждания и интегриране на групите в неравностойно положение.
 • Подобряване условията за провеждане на общинските културни политики, в частност общинските младежки политики.
 • Утвърждаването на Младежкия дом като един от центровете за местни и регионални културни събития и прояви
 • Поощряване и стимулиране интереса на различни целеви групи за по-активно участие в културния живот на общината.
ПРОЧЕТИ
Обществено обсъждане: "Провадсол" с нова инвестиция в Провадия

Според документите, обществената поръчка включва извършване на основен ремонт на сграда „Младежки дом“ в гр. Провадия, в това число:

 • изпълнение на строително – монтажни работи за обекта  в съответствие с изискванията, техническата спецификация, инвестиционния проект, предписанията и заповедите в заповедната книга и количествено – стойностната сметка, както и с правилата на строителни и монтнажни работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;
 • доставка и влагане в строителството на необходимите строителни продукти, материали, съоръжения и т.н. в съответствие с основните изисквания към строежите, направеното техническо предложение, както и спазване на технологичните изисквания за влагането им;
 • производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежите;
  – извършване на необходимите изпитания и лабораторни изследвания;
 • изготвяне на необходима строителна документация, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №3 от 31.07.2033 година, както и друга документация изискваща се от закони и нормативни документи и необходима за изпълнението на предмета на поръчката;
 • изготвяне на екзекутивна документация на строежа (ако е необходимо);
 • отстраняване на недостатъци, в случай, че са установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;
 • гаранционно поддържане на строежа и отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.

Абонамент за новините в Telegram