Ще ремонтират читалището в село Ботево

10
Село Ботево, панорама
Предстои ремонт на Народно читалище “Бъдеще-1871“ с. Ботево. От читалището са обявила обществена поръчка за избор на изпълнител, който да извърши ремонтните дейности преди ден. Целта е да се преустрои част от първи етаж, като се обособят санитарни възли и се извършат ремонтни дейности, във връзка с реализацията на проект: „Интерактивен културно-информационен център „Син растеж“ на МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“. Ремонтните работи трябва да бъдат извършени в съответствие с изискванията за качество, съгласно действащите нормативни уредби, като влаганите материали следва да имат качество по БДС или ЕМ и отговарящо на гаранционните срокове. При изпълнение на ремонтните работи да се осигурят и поддържат необходимите мерки по безопасността и хигиената на труда, пожарната безопасност, безопасността на движението и опазване на околната среда. Срокът за изпълнение e не по-кратък от 60 и не по-дълъг от 180 календарни дни, считано от датата на подписване на Договора за строителство до подписване на приемо – предавателен протокол /акт обр.19/ за приемане на изпълнените СМР дейности. Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 195 653, 63 лв, (сто деветдесет и пет хиляди шестстотин петдесет и три лева и 63 стотинки ), без включен ДДС. Крайният срок за подаване на документи е 19 май