ЕНЕРГО-ПРО спира електрозахранването на Белодробната болница във Варна

Натрупан дълг в размер на над 77 хиляди лева, голяма част от който е в просрочие от месец март 2021 г., налага преустановяване на снабдяването с електрическа енергия на сградата на Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фитизиатрични заболявания – Варна.

Абонамент за новините в Google

Въпреки многократните напомнителни писма, предложения за разсрочване и апел към всички отговорни институции, дългът за електроенергия продължава да нараства с липса на плащания в рамките на последната година, като най-старите неплатени задължения датират от м. март 2021 г.

Крайната мярка с преустановяване на електрозахранването е планирана за 21 ноември 2022 г. и се налага, за да бъде ограничено натрупването на допълнителни задължения, които биха довели до оперативни затруднения за доставчика в групата на ЕНЕРГО-ПРО.

Напомняме, че обекти от нулева категория, каквито са здравните заведения, следва да имат осигурено резервно, автономно и независимо електрозахранване.

За критичната ситуация многократно бяха информирани Община Варна, Министерството на здравеопазването, както и всички ангажирани държавни и регулаторни институции, но за съжаление не беше поет конкретен ангажимент за решение на задълбочаващия се казус.

Предвид създадената неблагоприятна ситуация, ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД отново настоява за спешно предприемане на решителни действия от страна на местната власт за гарантиране и разрешаване на въпроса с натрупаните задължения на СБАЛПФЗ-ВАРНА ЕООД.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 11 април

ЕНЕРГО-ПРО Продажби искрено се надява, че от страна на ръководството на СБАЛПФЗ-ВАРНА ЕООД, с активната подкрепа на всички общински и държавни институции, ще бъдат изплатени задълженията за електрическа енергия в кратък срок.

Електроснабдителното дружество изразява готовност за взаимодействие, включително и с различни механизми за разсрочване на натрупания дълг, и се надява да не се стигне до крайни действия, за да се съхрани сигурността на болничното заведение.

Създалата се ситуация в сектор Енергетика на остра ликвидна криза и волатилност на цените на електрическа енергия изправя дружеството пред предизвикателството да се справи с осигуряване на плащанията към участниците в енергийната верига, отговарящи за производството, преноса и разпределението на електрическа енергия.

Поддържането на висока задлъжнялост и наличие на несъбрани суми за предоставяните от нас услуги поставят в сериозна ликвидна опасност дейността на компанията. В тази връзка, с цел ограничаване натрупването на допълнителен дълг и с оглед запазване стабилността на енергийната система се налага преустановяване на електрозахранването до погасяване на задълженията или сключване на споразумение за разсрочването им.

Абонамент за новините в Telegram