Започна изпълнението на проекта „Реконструкция на водопроводната мрежа в селата Приселци и Близнаци, община Аврен“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общата стойност на проекта е 2 462 882, 29 лв. Бенефициент е Община Аврен.
По проекта ще бъде извършена цялостна реконструкция на водопроводната мрежа на територията на авренските села Приселци и Близнаци. Освен рехабилитацията и подобряването на ВиК мрежата, ще бъде положена и нова асфалтова настилка, с което ще се постигне една от основните цели на проекта – подобряване качеството на живот на населението.
Подмяната на съществуващите водопроводни мрежи се налага, тъй като са остарели и това е причина за честите аварии и лошото качество на питейната вода в две от най -големите и бързо развиващи се села на територията на Община Аврен. Ремонтът ще доведе до подобрения в цялостния мениджмънт на водните ресурси, постигане на ефективност на експлоатацията и поддръжката на подобрените ВиК системи и развитие на публичната инфраструктура.
Проектът е стартирал на 20.06.2023 г. и ще продължи до 15.09.2025 г.

Абонамент за новините в Telegram