Община Вълчи дол е обявила обществена поръчка с предмет Извършване на строително-монтажни работи  на обект: “Основен ремонт и подобряване на енергийната ефективност на ДГ „Здравец“, град Вълчи дол“. Стойността на поръчката е 921 645 лв. без ДДС.

Обществената поръчка предвижда реконструкция на общинската сграда на ДГ „Здравец“, гр. Вълчи дол с цел повишаване на нейната енергийна ефективност – топлоизолация на покривни конструкции, подмяна на стара дограма с нова, топлоизолиране на външни стени, изграждане на автономна вотоволтаична система, климатична инсталация, отоплителна инсталация и мълниезащитна инсталация.

Абонамент за новините в Google

Типология на инвестициите:
(а) мерки в сградната обвивка;
(б) мерки в отоплителното стопанство;
(в) мерки за използване на енергията от ВЕИ.

Функционални характеристики на инвестициите:

1. Реконструиране на сграден фонд от образователната инфраструктура в гр. Вълчи дол, чрез реализиране на СМР.

2. Създаване на условия за целодневната заетост на сградата (децата прекарват време в детската градина понякога по-дълго от нормален работен ден) за нормално протичане на учебните занятия, чрез модернизиране и подобряване на образователната инфраструктура.

ПРОЧЕТИ
Пуснаха под домашен арест кмета на Старо Оряхово

3. Подобряване на енергийните характеристики на сградата, чрез изпълнение на пълния пакет мерки, заложени в одитите за ЕЕ и достигнат минимален клас „А“ на енергопотребление с консумация близка до нулевата – положена топлоизолация, подменена дограма (стъклопакет), подменено осветление, подменена система за микроклимата, използване на енергия от ВЕИ.

4. Създаване на по-привлекателна образователна среда и работна среда за учителите и децата, чрез модернизация и осъвременяване на сградния фонд.

5. Създаване на условия за предоставяне на съвременно и конкурентно образование в детска градина.

Изпълнението на обществената поръчка, следва да е съобразено с изискванията поставени от Възложителя за изпълнение на обществената поръчка, в пълно съответствие с инвестиционния проект и количествената сметка  за обекта. 

Абонамент за новините в Telegram