Разработват стратегия на Местна инициативна група „Белослав“

18
Община Белослав подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“
DSC images.

Община Белослав подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Проектът „Разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на местна инициативна група Белослав“, който е на обща стойност 48 794 лв., включва цялата територията на общината, а броят на обхванатото население е 10 287 жители.

При изпълнението на проекта ще бъде разработена интегрирана стратегия за Водено от общностите местно развитие, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони или от повече от един от Европейските фондове при споделено управление в зависимост от анализа, профила и потребностите на местната общност.

Стратегията ще има за цел средносрочно и дългосрочно социално-икономическо развитие на Община Белослав, изхождайки от местните характеристики на региона, силните страни и потенциала за развитие, нагласата и виждането на местната общност за устойчиво развитие, давайки възможност както за бизнеса, така и за всички местни хора, които чрез своето укрепване и стабилизиране ще допринесат за общото развитие на региона.