В периода март – юни 2023 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си
структури, включително отдел „Статистически изследвания – Варна“, ТСБ – Североизток провежда
анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот“.

С Регламент № 1700 от 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета се определя обща
рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни,
събрани чрез извадки. Наблюдението за доходите и условията на живот (SILC) е част от
изследванията включени в регламента, и се отнася до събирането на съпоставима и актуална
информация за моментното състояние и динамиката на доходите, както и за нивото и структурата
на бедността и социалното изключване на национално и европейско ниво.

Абонамент за новините в Google

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните
страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния
живот на страната.

В периода март – юни 2023 г. 649 избрани домакинства на територията на област Варна ще
бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и
попълване на два въпросника – въпросник за домакинството и индивидуален въпросник, който се
попълва за членовете на домакинството на 16 и повече години.

ПРОЧЕТИ
Ден на отворени врати за рождения ден на Музея на мозайките в Девня

През 2023 г. в индивидуалния въпросник на изследването е включен модул „Пренасяне между поколенията благосъстоянието и неравностойното пололожение, жилищни задруднения“. Домакинствата, подлежащи на анкетиране са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

При посещенията си в домакинствата всеки от анкетьорите ще се легитимира със служебна карта и ще предостави писмо във връзка с изследването.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Варна може да се получи на телефон 052/575240 в отдел „Статистически изследвания – Варна“ на
Териториално статистическо бюро – Североизток към Националния Статистически институт.

В област Варна изследването ще се проведе в градовете: Варна, Аксаково, Бяла, Белослав,
Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Игнатиево, Провадия и Суворово, както и в селата:
Аврен, Белоградец, Блъсково, Венчан, Ветрино, Гроздьово, Доброплодно, Долище, Дъбравино,
Езерово, Засмяно, Златина, Кичево, Круша, Лопушна, Невша, Осеново, Партизани, Поляците,
Пчелник, Синдел, Старо Оряхово, Тополи и Цонево.

Абонамент за новините в Telegram