В община Долни чифлик се проведе пресконференция по проект BG05SFPR002-2.001-0094-C01 „Грижа в дома в община Долни чифлик“.

Направеното досега по него бе представено от ръководителя на проекта Костадин Петров. Той представи екипа на проекта, който се осъществява чрез процедура за директно предоставяне BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Гости на пресконференцията бяха зам.-кметът на общината Любомир Вангелов и секретарят на управата Кина Павлова.

Абонамент за новините в Google

Общата стойност на проекта е 566 406,76 лева, размерът на европейското съфинансиране е 481 445.75 лева /85%, размерът на националното съфинансиране е 84 961.01 лева/15%.

Период на изпълнение: 01.01.2023 – 01.03.2024

Обща цел: Обща цел на проектното предложение е подобряване качеството на живот на лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа в община Долни чифлик, давайки им право на избор, независимост и достойнство, чрез осигуряване на подкрепа в домашна среда. 

Специфична цел: Специфичната цел на проектното предложение е обусловена от целите на процедурата и допринася за решаване на идентифицираните нужди и проблеми на представителите на целевите групи, включени в проекта:

Разширяване на възможностите за предоставяне на разнообразни почасови социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации, ориентирани към предотвратяването на самотата и изолацията, адаптирани към основните нужди на потребителите, за да бъдат независими и да останат колкото се може по-дълго време в тяхната обичайна среда.

 Целеви групи:

Общо 106 лица от следните целеви групи ще бъдат включени в проекта:

– възрастни в невъзможност за самообслужване

– хора с увреждания 

Лицата от целевите групи, желаещи да се включат в проекта, подават заявление по образец и придружаващи документи по настоящ адрес до кмета на община Долни чифлик. 

След изготвяне на оценка на индивидуалните потребности за всеки кандидат ще бъде извършен първоначален подбор, след което ще бъдат сключени договори за предоставяне на услуги.

ПРОЧЕТИ
Отпускат 5,8 млн. лв. за подмяна на улични водопроводи в Община Девня

В зависимост от индивидуалния план за период от 12 месеца на всеки потребител ще бъдат предоставяни някои от следните услуги/поддейности:

  1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
  2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата; заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите). Поради териториалната разпръснатост на 17-те населени места в община Долни чифлик, ограничения автобусен междуселищен транспорт, както и с цел осигуряване на по-голяма мобилност при предоставяне на услугите ще бъде осигурен транспорт на персонала на Звеното чрез закупеното по процедура „Патронажна грижа, Компонент 2“ транспортно средство.
  3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.

Като целева група в проекта ще бъдат включени и служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги- наетите специалисти в Звеното за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги: диспечер, технически сътрудник, домашни санитари, експерт „психо-социална подкрепа“, социален работник, медицинска сестра, шофьор, супервайзор.

Лицата, желаещи да се включат в проекта като специалисти, подават заявление по образец и придружаващи документи до кмета на община Долни чифлик.

За персонала на Звеното е предвидено осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Абонамент за новините в Telegram