Областният консултативен съвет за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците от област Варна прие на свое заседание Областна стратегия, която предлага утвърждаване на самостоятелни политики в различни области на приобщаващото образование. Пълният документ ще намерите на интернет страницата на областта :

https://varnaregion.egov.bg – Комисии и съвети – Областни съвети 

Абонамент за новините в Google

Областен съвет за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Варна

Стратегията е съобразена с изискванията, посочени в 13 стратегически документа – Закони, наредби, механизми, алгоритми за взаимодействие между институциите в система на предучилищното и училищно образование, Стратегическата рамка за развитието на образованието, Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, както и с Конвенцията на ООН за правата на детето. Стратегията е насочена към всички деца и ученици, посещаващи детски градини или училища и гарантира участието и изявата им в образователния процес.

В стратегическия документ е публикуван Анализ на здравословното състояние, физическото развитие и дееспособност на децата и учениците от област Варна през учебната 2022 – 2023 година. Водещо място заемат болестите на дихателната система, следвани от психичните и поведенчески разстройства, болести на очите и затлъстяване. Броят на регистрираните случаи на затлъстяване при децата се е увеличил през последните две години от 727 на 971. Най- сериозно засегнати от това заболяване са учениците от7-ми клас.

Общият брой на детски градини и училища в област Варна е 222, като във всяка една от тези институции се работи съобразно националните програми в сферата на образованието, реализират се различни по обем и обхват програми и проекти.

ПРОЧЕТИ
20-годишен връхлетя с "Мерцедес" на автобусна спирка във Варна, четирима пострадаха

В документа, публикуван на интернет страницата на Областна администрация – Варна е анализирана мрежата от предоставяните социални услуги във всяка община от областта, както и степента на обезпеченост от специалисти за допълнителна подкрепа. Обърнато е внимание на кариерното развитие и ориентиране на учениците, на работата с изявени деца с различни дарби.

Мисията на нова Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие е да осигури качествено и достъпно образование, насочено към развитие на мотивирани и способни на социална и професионална реализация деца и ученици, съобразено с индивидуалните им различия и особеностите на времето, в което живеем.

Предизвикателствата, които стоят пред изпълнението на стратегията са кадровото и финансовото обезпечаване, осигуряването на приобщаваща среда, своевременно идентифициране на потребностите от допълнителна подкрепа, привличането на родителите като сътрудници в процеса на подкрепа и активно взаимодействие между институциите, които осигуряват образователната и подкрепящите дейности.

Стратегическата цел е осигуряване на равен достъп до качествено образование на всяко дете и ученик, подкрепа на тяхната индивидуалност и образователни потребности. В документа са посочени конкретните мерки и дейности, които ще позволят реализирането на поставените цели, както и механизъм за координация, мониторинг и отчитане изпълнението на Стратегията.

Абонамент за новините в Telegram