Редица предложения за промени в следващия тригодишен Национален рамков договор (НРД) правят от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари (НСОПЛБ). Предложенията са изпратени до БЛС, както и до членовете на Борда по Обща медицина към БЛС, обсъдени са от УС и НС на НСОПЛБ и са представени пред участниците в Националната научно-практическа конференция по Обща медицина.

Личните лекари предлагат НЗОК в срок 1-30 септември на текущата година да уведомява (с писма, СМС, електронни съобщения) всички пациенти, за които не е отчетен профилактичен преглед до края на август, както и да ги уведомява при сигнал от страна на изпълнителите на медицинска помощ за неспазване на регламентирания ред и за проява на агресия. В случай на повторен инцидент за същото лице Касата да го уведомява писмено с копие до личния лекар за прекратяването на ползването на медицинска помощ от съответното лечебно заведение и за възможностите да избере друго.

Абонамент за новините в Google

При конфликт, непреодолимо неразбирателство или проявено насилие над личния лекар, се предлага той да прекратява здравното обслужване на агресивния пациент. Така обаче пациентът ще остава без достъп до първична извънболнична медицинска помощ, въпреки че може да се нуждае от такава, затова според семейните лекари трябва да се предвиди ред за извънреден избор на ОПЛ в тези случаи. „Така ще бъде преустановена практиката нормативната уредба да поощрява насилниците над лекари“, смятат от НСОПЛБ.

Предлага се и в НРД да се запише, че лекарят не носи отговорност при неизпълнение от страна на пациента на лекарските предписания, препоръки и назначения, отразени в Амбулаторния лист или друга медицинска документация по смисъла на НРД.

Сред другите предложения са лекари без придобита специалност по обща медицина да могат да извършват дейности в лечебно заведение за ПИМП като наети или заместващи лекар. Лекарите, специализиращи обща медицина в обучителна практика, могат да бъдат заместващи лекари на титуляря за определен от него период.

ПРОЧЕТИ
100 тона отпадъци бяха извозени от сметища в ромския квартал на Варна "Максуда"

От Сдружението настояват в НРД да се запише, че обемите и цените на медицински дейности, установени в НРД, са отделна част от съдържанието на типовите договори и анексите се договарят отделно в НРД като притурка към типовите договори. „Много често НЗОК използва порочната практика да обвързва актуализираните цени на медицинските дейности, които са по-благоприятни за изпълнителите, с въвеждане на правила за работа, които са в техен ущърб. Ако БЛС не приеме утежнените правила, НЗОК отказва да актуализира цените“, мотивират искането от НСОПЛБ.

Освен това от Сдружението настояват да отпадне лимитирането на медицинските дейности, а лимитът да се прехвърли към електронния запис на пациентите и в случай на необходимост пациентът да иска разрешение от НЗОК за извършване на допълнителни изследвания и консултации.

Личните лекари настояват да отпадне и попълването и съхранението на цялата хартиена документация поради наличието й в електронен вариант.

Те обаче предлагат и вариант, при който остава подписването от пациента на документацията до въвеждане на електронна идентификация, като това да се изисква само за електронния амбулаторен лист за дейност, заплащана от НЗОК.

От НСОПЛБ отбелязват, че задължението за осигуряване на технически възможно и достъпно средство за подписване от страна на пациента на електронни документи е на съответните държавни институции, а не на лекарите и е недопустимо лекарите да се натоварват с допълнителна административна тежест, за да компенсират несвършената работа от страна на държавните институции. „Особено неуместно е НЗОК да изисква подпис на пациента при предписване на лекарствата, след като отпадна подписът на пациента при отпускане на лекарствата в аптеката“, категорични са от Сдружението.

Пълния текст на предложенията може да видите туктук и тук.

Абонамент за новините в Telegram