Община Белослав подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“
DSC images.

В Белослав изграждат туристически информационен център за екотуризъм „Птичи рай – Ятата“, съобщава СайтЪТ.  Кметът на Община Белослав е обявил обществена поръчка за събиране на оферти за изграждането на центъра, като проектът е по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Проектът е насочен към реализиране на дейности за популяризиране на местното природно, културно и историческо наследство на Община Белослав и създаване на благоприятни условия на жителите и гостите на общината, както и повишаване информираността на населението за туристическия й потенциал.

Абонамент за новините в Google

Предвидените дейности включват:

Създаване (изграждане) на туристически информационен център за екотуризъм „Птичи рай „Ятата“, община Белослав;

Подобряване на достъпността до туристическата зона и начините/възможностите за информация за хора в неравностойно положение;

Доставка и инсталация на специализирано техническо оборудване, достъпно за хора в неравностойно положение, с цел предоставяне на информация за природно, културно наследсво, културни събития и др.

Поставяне на контейнери за разделно събиране на отпадъци;

Монтиране на соларни лампи;

Целите на проекта са:

Целите на проекта са цялостна промяна в облика на защитена местност „„Ятата“, за да се превърне в привлекателно място за посетители, което ще доведе до допълнително социално и икономическо развитие на община Белослав. Фокусът е насочен към популяризирането на местното природно и историческо наследство на територията на община Белослав, насърчаването на социалното приобщаване, създаването на благоприятни условия за отдих на жителите на община Белослав, опазване и съхранение на природното наследство, оползотворяване на местния потенциал и подобряване на туристическата инфраструктура.

Основните задачи на проекта са свързани с развитието на туризма и туристическия потенциал на защитена зона „Ятата“, в територията ѝ, попадаща в Община Белослав, чрез осигуряване на добра база.

Цели се изграждане и развитие на местния туристически потенциал и местната туристическа инфраструктура в района на Белославската община с цел използване на уникалните природни дадености, като изключително подходящ обект за екотуризъм. Предвижда се екологосъобразно и отговорно използване на природните дадености чрез инвестиране на средства за създаване на привлекателен за  туристи, граждани и представители на неправителствения сектор, обект с голяма екологична и орнитоложка значимост.

ПРОЧЕТИ
В шест варненски общини ще бъдат изградени фотоволтаични централи в детски градини, училища и общински сгради

За извършване на дейностите по СМР е издадено Разрешение за поставяне от Главния архитект на  община Белослав.

Дейността предвижда създаване на Туристически информационен център за екотуризъм. От една страна, имотът граничи със Защитена местност “Ятата“, като през него има вече изградени пътеки, довеждащи до защитената местност, а от друга, имотът е ситуиран от южната страна на плавателния канал и Белославското езеро. Чрез изпълнението на дейността ще се създадат благоприятни условия за посетителите с туристическа, проучвателна и екологична цел.

В допълнение, чрез облагородяването на тази местност, ще се допринесе значително за запазване, поддържане и подобряване на околната среда, природното наследство, с цел подобряване потенциала за растеж на територията на МИГ Аврен – Белослав.

Предвижда се екологосъобразно и отговорно използване на природните дадености чрез инвестиране на средства за създаване на привлекателен за туристи, граждани и представители на неправителствения сектор, образователни институции и др., обект с голяма екологична и орнитоложка значимост. Със създаването на туристически информационен център, в непосредствена близост до защитена местност “Ятата” и разгръщане на разнообразни дейности  за представяне и популяризиране на тази природна забележителност се създават предпоставки за формиране на устойчив и комплексен продукт, който на практика няма аналог в региона. Характерът на флората и фауната в района предполага разширяване на диапазона на традиционния за територията на МИГ „Аврен – Белослав“ туризъм. Реализацията на дейността ще допринесе за активизацията на туристическата и рибарска дейност.

Чрез опазване и съхранение на традициите, също и чрез подобряване и разширяване на туристическата инфраструктура ще се насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на територията на община Белослав.

Крайната дата за събиране на оферти е 4-и август, а сумата за изграждане на Туристическия информационен център и съпътстващите го дейности възлиза на близо 124 000 лв. без ДДС.

Абонамент за новините в Telegram