Подпомагат финансово по проекти земеделци от Аврен и Белослав
Местна инициативна група „Аврен-Белослав“ обяви прием на проектни предложения по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 319 774, 40 лева. Това съобщиха от Областния информационен център във Варна.

Основната цел на процедурата е устойчиво развитие на местната икономика, основано на собствения потенциал и териториална идентичност, насърчаване на иновационната активност, стимулиране на растеж и заетост за по-добро качество на живот в общините Аврен и Белослав.

Допустими кандидати са земеделски стопани, микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Абонамент за новините в Google

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 4 април

Дейностите, които ще бъдат финансирани по мярката, са: изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги, както и услуги в други сектори, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, развитие на занаятите и др.

Безвъзмездната финансова помощ по мярката е до 75 % от общия размер на допустимите разходи по проекта.

Минималният размер на БФП за проекти, включващи дейности за развитие на туризъм, е 244, 48 лв. при интензитет на помощта 5%, а за всички останали – 3 667, 13 лв. Максималният е 293 370 лв., а за проекти, включващи дейности за развитие на туризъм – 19 558 лева.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31.05.2023 г.

Абонамент за новините в Telegram