Община Белослав ще обнови уличното си осветление по проект, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост.
Община Белослав e с одобрено проектно предложение по процедура № BG-RRP-4.025 ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ – ПОКАНА 1, по Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“ с наименование „Рехабилитация и модернизация на системa за външно изкуствено осветление в гр. Белослав, община Белослав”.
Проектът е на стойност 501 927,80 лв. и бе разработен и входиран чрез информационния модул за кандидатстване на информационна система ИСУН 2020.
Предвидено е да се изпълнят следните дейности:
Подмяна на съществуващите осветители с нови светодиодни, с които ще се намали значително инсталираната мощност на системата, разходите за енергия и поддръжка, които заплаща общината.
Предвижда се подмяна на всички улични осветители на територията на гр. Белослав– монтиране на 1188 нови LED осветители, като в това число се включва подмяна на 376 лампи в осветители тип сфера/фенер със светодиодни.
Подмяна на уличното осветление, като се извърши модернизация на съществуващите улични осветителни уредби, като се демонтират старите улични осветителни тела (УОТ) и се монтират нови високоефективни източници на светлина – светодиодни (LED).
Възстановяване на липсващите осветители: модернизация на съществуващите улични осветителни уредби, като се монтират нови на високоефективни източници на светлина – светодиодни (LED). Предвижда се разширяване на системата за улично осветление след светлотехническо категоризиране на улиците и нормиране нивото на осветлението в съответствие със стандартите.
Изграждане на нова система за енергиен мониторинг Предвижда изграждане на система за съхранение на електроенергия, като тази система да бъде изградена заедно със система за енергиен мониторинг.
Проектът напълно ще допринесе да се повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на общината и да подобри условията на живот на населението. В конкретния случай, проектът ще допринесе за подобряване условията на живот на населението в Община Белослав.
Предстои подписване на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Абонамент за новините в Telegram