Проект за грижа на хора над 55-години в Булослав

Община Белослав подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) за изпълнение на Проект „Грижа в дома в община Белослав“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“.

Общата стойност на проекта: 302 207.95 лв. – 100% безвъзмездна финансова помощ. Предоставянето на подкрепа в домашна среда на лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа ще се изпълнява в рамките на 13 месеца по проекта.
Проектното предложение е насочено към повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на 55 лица в неравностойно положение /лица с увреждания и възрастни хора/ чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на територията на община Белослав.
С реализиране на проекта ще се постигне:
– разнообразяване на предоставяните социални и здравни услуги и разширяване на обхвата им на терен;
– увеличение на лицата, предоставящи услуги за лична помощ;
– осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава почасова грижа на лица с увреждания и възрастни хора в домашна среда, според техните потребности и осигуряване на устойчивост на предоставяните до момента услуги в изпълнение на сходни проекти.
Подкрепата в домашна среда на нуждаещите се лица ще се осигури от екип здравни и социални специалисти, в който ще бъдат включени медицински сестри /фелдшери/, рехабилитатори, логопед, психолог и здравен медиатор.
За цялостната организация и управление на предоставяните почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще отговаря екип за управление на услугата, състоящ се от координатор и технически сътрудник.
На нуждаещите се лица в домашна среда ще се осигурят почасови мобилни здравно-социални услуги в дома и психологическа подкрепа, доставка на храна, хранителни продукти от първа необходимост, възможност за заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги / със средства на потребителите, предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с различни специалисти при необходимост.
За лицата, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда ще се осигури супервизия и обучения, за тези, които не са преминавали сходни обучения по други проекти.
В допълнение, за предоставяне на услугата от/до домовете на потребителите на персонала ще бъде осигурен транспорт от страна на община Белослав.