Vegetables and fruits large overhead mix group on colorful background in studio

Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2022 г. се повишава с 45.5% спрямо същото тримесечие на 2021 г. и с 39.0% спрямо предходната година, което се дължи на повишение на цените на продукцията, произведена както от растениевъдството, така и от животновъдството, отчете НСИ.

В растениевъдството цените на продукцията се повишават с 47.7% спрямо третото тримесечие на 2021 г. и с 40.4% спрямо предходната година, а в животновъдството повишението е съответно с 28.6 и с 28.4%.
Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление, вложени в селското стопанство, през третото тримесечие на 2022 г. е по-висок с 38.4% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 39.9% спрямо 2021 година.

Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2022 г. се повишава с 45.5% спрямо същото тримесечие на 2021 г. в резултат на повишаване на индекса на цените на продукцията от растениевъдството с 47.7% и на продукцията от животновъдството – с 28.6%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст от 39.0%, като в растениевъдството те се увеличават с 40.4%, а в животновъдството – с 28.4%.

През третото тримесечие на 2022 г. спрямо същото тримесечие на 2021 г. се увеличават цените на всички групи растениевъдни култури, като най-висок ръст отбелязват цените на зърнените култури – с 63.0%, и на техническите култури – с 22.5%. Това се дължи на повишаването на цените на меката пшеница – с 66.1%, маслодайния слънчоглед – с 22.9%, и на рапицата – с 22.9%.

Спрямо същото тримесечие на 2021 г. цените на живите животни нарастват с 30.3% в резултат на нарастването на цените на свинете – с 32.3%, и на бройлерите – с 33.8%. При продуктите от животновъдството е регистрирано увеличение на цените с 27.4%, което е в резултат на по-високите цени на кравето мляко – с 22.6%, и на кокошите яйца за консумация – с 50.2%.

ПРОЧЕТИ
Доброволното формирование към Община Варна участва в гасенето на пожара над район „Вл. Варненчик“

През третото тримесечие на 2022 г. спрямо 2021 г. по-високи са цените на всички групи култури, като при зърнените култури нарастването е с 54.0% в резултат на ръста на цените на меката пшеница – с 55.0%, а при техническите култури – с 18.3%, в резултат на увеличението на цените на маслодайния слънчоглед – с 15.5%, и на рапицата – с 24.9%. Най-слабо е повишението на цените на пресните зеленчуци – с 5.5%.

В животновъдството през третото тримесечие на 2022 г. спрямо 2021 г. цените на живите животни се увеличават с 30.4%, в резултат от повишаването на цените на свинете – с 33.0%, и на птиците – с 33.3%. Цените на продуктите от животновъдството отбелязват ръст от 26.9%, което е в резултат на увеличението на цените на кравето мляко – с 23.1%, и на кокошите яйца за консумация – с 47.0%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2022 г. е по-висок с 38.4% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 39.9% спрямо 2021 година.
През третото тримесечие на 2022 г. спрямо съответното тримесечие на 2021 г. е отчетено повишение в цените на: посевния и посадъчния материал – с 19.8%, електроенергията и горивата – с 32.1%, минералните торове – със 122.0%, продуктите за растителна защита – с 22.0%, ветеринарномедицинските продукти – с 12.4%, и фуражите – с 36.0%.

През третото тримесечие на 2022 г. спрямо 2021 г. е отчетено повишение в цените на: посевния и посадъчния материал – с 20.4%, електроенергията и горивата – с 36.3%, минералните торове – със 119.9%, продуктите за растителна защита – с 31.4%, ветеринарномедицинските продукти – с 11.3%, и фуражите – с 35.5%.