Община Бяла стартира информационна кампания отностно нагласата и желанието на жителите за безплатно предоставяне на съдове за домашно компостиране.  Инициативата и набирането на заявления ще продължи до 31 януари 2023 година.
Община Бяла има възможност да кандидатства пред ПУДООС с проект за закупуване на домашни компостери за зелени и биоразградими отпадъци. С това си начинание общината има за цел да насърчи и подобри разделното изхвърляне и събиране на отпадъци на своята територия.

Местните домакинства могат да подадат заявление за получаване на компостер, за да кандидастват трябва да са собственици на имота, върху който ще се разположи компостера. Желаещите да получат безплатен компостер подават заявление по образец с приложено към него копие на нотариален акт, удостоверяващ собствеността на имота от заявителя. Образецът на заявлението може да бъде получен от деловодството на Община Бяла, в кметствата по населените места или да се изтегли от уеб сайта на Община Бяла.  (линк за изтегляне на заявлението)

Пакетът документи (Заявление и документ за собственост) се подава в деловодството на Община Бяла (град Бяла, ул. „Андрей Премянов“ №29), в кметствата по населените места или на e-mail:  [email protected].

Абонамент за новините в Telegram