Актуализираха цените за посещение в Музея на мозайките

Местна инициативна група „Девня-Аксаково“ обяви прием по мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият бюджет по процедурата е 141 642, 36 лв., съобщават от Областния информационен център във Варна.

Целта й е да се разнообразят възможностите за заетост чрез развитие на туризма и свързаните с него услуги и подобряване на туристическата инфраструктура.

Абонамент за новините в Google

Допустими кандидати по мярката са общините Девня и Аксаково, както и юридически лица с нестопанска цел на територията на местната инициативна група.

Дейностите, които ще се финансират, са свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване или обзавеждане на туристически информационни центрове, посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и центрове за изкуство и занаяти с туристическа цел; изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел; изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

ПРОЧЕТИ
Влак блъсна смъртоносно 55-годишна жена от село Бозвелийско

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 5 867, 40 лева, а максималният –  141 642, 36 лева. Интензитетът на финансовата помощ е 100% от общия размер на допустимите разходи в случай, че не е налице генериране на приходи.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по мярката е 16.07.2023 г.

 

Абонамент за новините в Telegram