От 21 август до 2 октомври 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата на държавна помощ „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“ за 2023 г., утвърдена съгласно Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните.

Заявленията за подпомагане по образец, генерирани от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), ще се приемат в Областната дирекция (ОД) на ДФ „Земеделие“, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) по постоянен адрес на физическото лице и по седалището на едноличния търговец или юридическото лице.

Бюджетът  е в размер на 16 млн. лв. С държавната помощ ще се компенсират до 80% от направените разходи за напояване, на база предоставена информация от доставчика на услугата за извършените плащания по сключените през 2023 г. договори.

Целта на помощта е подкрепа за земеделски стопани, отглеждащи земеделски култури, които по технология на производство изискват напояване.

Финансовата подкрепа се предоставя на земеделски стопани – производители на растениевъдна земеделска продукция, които са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и/или регистрирани по реда на Наредба № 22 от 21.12.2016 г. за реда за водене на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн (при подпомагане разходи за вода за напояване при отглеждане на тютюн). Земеделските стопани също така следва да имат договор за 2023 г. с доставчик на услугата „Доставяне на вода за напояване“, сключен до 30 септември 2023 г. включително.

ПРОЧЕТИ
В Девня отбелязаха 187 години от рождението на Васил Левски

В срок до 30 октомври 2023 г. доставчикът на услугата „Доставяне на вода за напояване“ предоставя информация на ДФ „Земеделие“ индивидуално за всеки земеделски стопанин, сключил договор с него и заплатил фактурата/фактурите за услугата доставяне на вода за напояване, с посочен размер на извършеното плащане.

До 30 ноември 2023 г. ДФ „Земеделие“ ще изплати финансовата подкрепа на допустимите кандидати след извършване на всички административни проверки, включително и индивидуални данни за плащанията за напояване от всеки земеделски стопанин, предоставени от доставчика на услугата „Доставяне на вода за напояване“.

Максималният интензитет на помощта е до 250 000 евро (488 957,50 лв.) на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти. За целта помощта се натрупва в рамките на максималния интензитет с други временни мерки за държавна помощ: „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“, прилагана през 2022 г. и „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“, прилагана през 2023 г.