Община Белослав е обвила обществена поръчка с предмет Строителство на обект: „Водопроводна мрежа по ул.“Енергетик“, ул.“Клокотница“, ул.“Стамболийски“, ул.“Светлина“, ул.“Добружа“, ул.“Св.Св. Кирил и Методий“, ул.“Крайбрежна“, ул.”Преслав”(юг), ул.”Дебелец”(юг), с.Езерово общ. Белослав и възстановяване на пътната настилка“. Общата стойност на проекта е 1 857 891 лв. без ДДС.

Предметът на обществената поръчка обхваща основен ремонт на водопроводна мрежа и улични настилки на територията на населени места в община Белослав.

Абонамент за новините в Google

Село Езерово се намира на самия бряг на Варненското езеро, на 13 км. Западно от гр.Варна. Жителите му наброяват 1 900 души.

В с. Езерово оперират редица крупни предприятия от промишлената зона на населеното място, а именно, такива като „Пристанище ТЕЦ Езерово“ ЕАД, „МТГ Делфин“ АД, „Грансстрой Варна“ АД, „Строителен и технически флот“ АД и други, а броят на работещите възлиза на над 700 души, от които около 450 души не са местни и това е с тенденция за увеличаване на броя им. Предвид последното средния коефициент на безработица, на територията на общината е 4,239, което е под средния коефициент за страната.

Основен приоритет на община Белослав е провеждането на ефективна политика за превенция на околната среда от замърсяване на водите и почвите. За подобряването на екологичния статус на територията с отчетени замърсявания на околната среда, се налага предприемането на мерки, чието комплексно влияние да се отрази върху подобряване на жизнената среда, чрез подобряване на качеството на живот на населението, достигане на европейските екологични стандарти и запазване на богатата природа при устойчиво управление на ресурсите. |

Това обстоятелство поражда необходимостта от предприемане на действия, от страна на Община Белослав, за оптимизиране на ВиК мрежата на територията на с. Езерово и извършване на основен ремонт на уличната настилка след ВиК ремонтните дейности.

ПРОЧЕТИ
Завърши рехабилитацията на 19 км от пътя Варна – Белослав – Житница

Общата цел на настоящото проектно предложение е да спомогне за подобряване качеството на живот и намаляване на различията между селските и градските райони, чрез целево инвестиране в рехабилитация на ВиК инфраструктура в с. Езерово, Община Белослав. С изпълнението на настоящия проект селото ще има изцяло рехабилитиран водопровод и възстановена асфалтовата настилка след ВиК ремонтните дейности.

С реализирането на проекта ще се предотврати възможността от неблагоприятни последици за здравето на населението, свързани с консумацията на вода с недоказано качество, ще направи селото по-привлекателно за живеене и развитие на бизнеса.

Ще се осигури изцяло завършена, качествена и съвременна ВиК инфраструктура на цялата територия на населеното място, в резултат, на което ще бъде постигнато диверсифициране и увеличаване на предлаганите работни места, като по този начин се повишава регионалната
конкурентноспособност, насърчава се устойчивото развитие и се спомага за заличаване на
различията между градските и селските райони.

Специфични цели, които ще се постигнат с реализацията на настоящия проект са:

 • Да се подмени част от съществуващата водопроводна инфраструктура в с. Езерово – обща
  дължина на подменен водопровод и СВО – 2730 л.м.
 • Да се увеличи привлекателността на с. Езерово, Община Белослав, като място за
  качествен живот и развитие на бизнес, чрез осъвременяване на част от съществуващата остаряла
  и неефективна водоснабдителна мрежа;
 • Да се намалят прогресивно режийните разходи за водопренос, чрез подмяна на
  съществуващите азбесто-циментови и стоманени тръби с тръби и части от Нови,
  висококачествени материали;
 • Да се спомогне за намаляване на разходите за аварийно ремонтиране на
  водоснабдителната инфраструктура, чрез целеви строително-ремонтни дейности, което ще
  доведе до пренасочване на спестените средства в повишаване на качеството на предлаганите
  ВиК услуги.
 • Подменена уличната настилка.

Абонамент за новините в Telegram