Срокът за подаване на документи е до 1 февруари

Община Варна обяви конкурси за двама директори на дирекции и процедура за заемане на длъжност на един началник-отдел. Свободните позиции са за директор на дирекция „Европейски и национални оперативни програми“, директор на дирекция „Контрол и санкции“ и началник на отдел „Земеделие“.

За директор на дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ /ЕНОП/ минималните изисквания към кандидатите са да имат степен на завършено образование – магистър, професионална област в областта на социалните, стопанските или правните науки, както и 4 години професионален опит или придобит ранг III младши. Допълнително изискване е владеене на минимум един западно-европейски език.

Абонамент за новините в Google

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Краткосрочни, дългосрочни и стратегически цели в развитието на Община Варна през призмата на дирекция „Европейски и национални оперативни програми” и интервю. Директорът на дирекция ЕНОП трябва да организира и координира дейностите по разработване и изпълнение на проекти, финансирани по национални и международни програми, да координира дейностите по информация и публичност относно проектите, да осъществява връзките на общината със сродни общини в рамките на ресора си и др.

Вторият конкурс е за директор на дирекция „Контрол и санкции“. Кандидатите трябва да притежават степен на завършено образование – магистър, професионален опит – 4 години в областта на социалните, стопанските или правните науки. Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Стратегия за развитие на контролните дейности през призмата на дирекция „Контрол и санкции“ и интервю. Избраният директор ще ръководи и контролира извършването на проверки по постъпили сигнали за нередности по изпълнението на проекти, финансирани от ЕС, съгласно основна процедура „Администриране на нередности”, част от „Одитни пътеки при управление и контрол на процедурите, документите и финансовите средства по проекти, финансирани от Европейския съюз”.

ПРОЧЕТИ
Музеят на мозайките в Девня става акцент от картата на европейския туризъм

Община Варна обявява процедура за мобилност за заемане на длъжността началник на отдел „Земеделие“ към дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“. Изискванията към кандидата са следните: степен на завършено образование – бакалавър; професионална област – социални, стопански и правни науки, технически науки; стаж – 3 години. Съгласно длъжностната характеристика, началникът на отдел организира обслужването на граждани по всички въпроси, касаещи собствеността и ползването на земеделски земи, селищните образувания и териториите включени в строителните граници на града. Той работи със съществуващите и изграждащи се земеделски организации на територията на общината, като ги подпомага с предоставяне на всички новости в тази област.
Документите за участие в конкурсите се представят лично от кандидатите или упълномощени техни представители в срок до 17:30 часа на 01.02.2024 г. на адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк” №43, в отдел „Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”.

За директора на дирекция „Европейски и национални оперативни програми“, документите се приемат на ет. 4, ст. 409 или по електронен път на адрес [email protected]. За директор на дирекция „Контрол и санкции“ и за началника на отдел „Земеделие“, документите се приемат на ет. 4, ст. 405 или по електронен път на адрес [email protected]. При подаването по електронен път, заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Повече информация за всички изисквания към кандидатите може да бъде открита на адрес: https://varna.bg/bg/1076

Припомняме, че конкурси бяха обявени и за главен и за старши експерт в отдел „Пресцентър, връзки с обществеността и протокол“ към дирекция „Канцелария на кмета“ при Община Варна. Последва подбор, при който бяха избрани експертите.

 

Абонамент за новините в Telegram