Срокът за подаване на документи е до 1 февруари

Община Варна обяви конкурси за двама директори на дирекции и процедура за заемане на длъжност на един началник-отдел. Свободните позиции са за директор на дирекция „Европейски и национални оперативни програми“, директор на дирекция „Контрол и санкции“ и началник на отдел „Земеделие“.

За директор на дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ /ЕНОП/ минималните изисквания към кандидатите са да имат степен на завършено образование – магистър, професионална област в областта на социалните, стопанските или правните науки, както и 4 години професионален опит или придобит ранг III младши. Допълнително изискване е владеене на минимум един западно-европейски език.

Абонамент за новините в Google

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Краткосрочни, дългосрочни и стратегически цели в развитието на Община Варна през призмата на дирекция „Европейски и национални оперативни програми” и интервю. Директорът на дирекция ЕНОП трябва да организира и координира дейностите по разработване и изпълнение на проекти, финансирани по национални и международни програми, да координира дейностите по информация и публичност относно проектите, да осъществява връзките на общината със сродни общини в рамките на ресора си и др.

Вторият конкурс е за директор на дирекция „Контрол и санкции“. Кандидатите трябва да притежават степен на завършено образование – магистър, професионален опит – 4 години в областта на социалните, стопанските или правните науки. Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Стратегия за развитие на контролните дейности през призмата на дирекция „Контрол и санкции“ и интервю. Избраният директор ще ръководи и контролира извършването на проверки по постъпили сигнали за нередности по изпълнението на проекти, финансирани от ЕС, съгласно основна процедура „Администриране на нередности”, част от „Одитни пътеки при управление и контрол на процедурите, документите и финансовите средства по проекти, финансирани от Европейския съюз”.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 29 февруари

Община Варна обявява процедура за мобилност за заемане на длъжността началник на отдел „Земеделие“ към дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“. Изискванията към кандидата са следните: степен на завършено образование – бакалавър; професионална област – социални, стопански и правни науки, технически науки; стаж – 3 години. Съгласно длъжностната характеристика, началникът на отдел организира обслужването на граждани по всички въпроси, касаещи собствеността и ползването на земеделски земи, селищните образувания и териториите включени в строителните граници на града. Той работи със съществуващите и изграждащи се земеделски организации на територията на общината, като ги подпомага с предоставяне на всички новости в тази област.
Документите за участие в конкурсите се представят лично от кандидатите или упълномощени техни представители в срок до 17:30 часа на 01.02.2024 г. на адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк” №43, в отдел „Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”.

За директора на дирекция „Европейски и национални оперативни програми“, документите се приемат на ет. 4, ст. 409 или по електронен път на адрес [email protected]. За директор на дирекция „Контрол и санкции“ и за началника на отдел „Земеделие“, документите се приемат на ет. 4, ст. 405 или по електронен път на адрес [email protected]. При подаването по електронен път, заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Повече информация за всички изисквания към кандидатите може да бъде открита на адрес: https://varna.bg/bg/1076

Припомняме, че конкурси бяха обявени и за главен и за старши експерт в отдел „Пресцентър, връзки с обществеността и протокол“ към дирекция „Канцелария на кмета“ при Община Варна. Последва подбор, при който бяха избрани експертите.

 

Абонамент за новините в Telegram