Realistic empty transparent ballot box with marked ballot in hole on white background isolated vector illustration

Община Вълчи дол: Решаването на проблема с бездомните кучета е отговорност както на различните институции, така и на всеки един от нас, като част от обществото, се посочва в съобщение от местната администрация. 

През последните дни в социалните мрежи се появиха множество публикации със сигнали във връзка с проблема с бездомните кучета. Община Вълчи дол е напълно съпричастна с наболелия проблем, както и с всички тревоги на гражданите си и прави всичко по силите си, според законодателството на Република България, за разрешаване на проблема, така че да бъде в най-добър интерес на всички жители на общината.

Според законовите разпоредби Общината има следните ограничени правомощия, що се отнася до бездомните кучета: да регистрира, кастрира, обезпаразитява, ваксинира и лекува бездомни кучета, в случай на нужда; бездомното куче може да бъде прибрано в приют за определен срок, за да му бъдат извършени съответните манипулации, след което Общината е длъжна да го върне на мястото, от където е взето – т.е. на улицата.

В изпълнение на законовите разпоредби, Община Вълчи дол е предприела следните действия:

С Решение №591 от Протокол № 28/29.07.2021 г. на Общински съвет Вълчи дол е приета Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета 2021-2025 година. Програмата е в съответствие с Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и е публикувана в официалния сайт на Община Вълчи дол.

Основна цел на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета 2021-2025 г. е намаляване на популацията на безстопанствените кучета, чрез прилагане на комплекс от мерки, при които усилията на общинската власт, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в една обща посока – намиране на хуманно и съвременно решение на проблема.

От 2021 година Община Вълчи дол сключва Договор за услуга (№ 48/14.01.2021 г., № 243/29.06.2022 г. и № 23-145/01.03.2023 г.) с Фондация «Лъки Хънт Проджект» за следните дейности: залавяне, преглеждане, обезпаразитяване и подлагане при необходимост на лечение, кастриране, ваксиниране срещу бяс, трайно маркиране и връщане на безстопанствените кучета на мястото от което са взети, при спазване на изискванията на Закона за защита на животните (ЗЗЖ).

Всички манипулации на заловените и обработени безстопанствени кучета са извършени във ветеринарномедицинската амбулатория на фондацията.

ПРОЧЕТИ
„ВиК – Варна“ призовава за разумно ползване на питейната вода

През 2021 и 2022 г. са обработени общо 196 бр. безстопанствени кучета от територията на общината. Отделно от тях 13 броя кучета (12 броя домашни и 1 брой безстопанствено) са приети в приюта към фондацията и им е осигурено осиновяване.

Както в редица общини на територията на страната, така и на територията на нашата община основна причина за големия брой безстопанствени кучета е продължаващото изхвърляне на улицата на домашни любимци и/или малките им от стопаните.

Община Вълчи дол напомня на своите жители, че съгласно чл.174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, следва да ги представят на регистриран ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика във ветеринарномедицинско заведение за:

1.официална идентификация, чрез поставяне на инжектируем транспордер и издаване на идентификационен документ (паспорт), отговарящи на изискванията а наредбата по чл.51, ал.5 от ЗВД;

  1. Обезпаразитяване и ваксинация срещу болести по кучетата, различни от болестта бяс.

Съгласно чл.175 от същия закон – За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси, но въпреки вменените задължения на собствениците на кучета твърде малко граждани регистрират кучетата си.

Идентификацията с чип на домашните любимци ще подпомогне идентифицирането на собственика при недобронамерено пускане на свобода на кучетата и ще даде възможност да бъдат налагани санкции на недобросъвестните стопани.

Апелът на Община Вълчи дол към всички собственици на кучета е да ги декларират в отдел „Местни данъци, такси и неданъчни приходи”.

Общината призовава за отговорно отношение на всички граждани на община Вълчи дол спрямо притежаваните от тях кучета – всички онези животни, които виждаме по улиците, преди да станат „безстопанствени” са си имали стопани.

Всички граждани на общината, трябва да спазват задълженията си, вменени със Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Община Вълчи дол призовава всички жители, ако забележат немаркирано бездомно куче, да подават сигнали, на телефон 05131/23-15. След постъпване на сигнала, Община Вълчи дол ще предприеме необходимите действия по възлагане на фирмата-изпълнител обработката на съответното куче.

Решаването на проблема с бездомните кучета е отговорност както на различните институции, така и на всеки един от нас, като част от обществото.