Община Девня търси средства за пречиствателна станция за отпадни води

107

Областният управител на Варна доцент Андрияна Андреева покани на работна среща всеки един от кметовете на 12-те общини от територията на Област Варна, за да се запознае лично с актуалните проблеми, задачите, с добрите практики, проекти и събития, които се организират и провеждат във всяка една община от областта.

Ето какви проблеми стоят на дневен ред пред общините Девня, Аврен и Дългопол:

Един от приоритетните проблеми, който стои за разрешаване пред община Девня е намиране на средства за изграждането на Пречиствателна станция за отпадни води. Наличната вече не отговаря на изискванията за експлоатация.

Според Плана за интегрирано развитие на община Девня, екологичните проблеми, свързани със замърсяването на водите е в тясна връзка с проектите и предвижданите действия по отношение на проектирането и изграждането на канализационни системи в селата и модернизация на пречиствателната станция за отпадни води.

Основни източници на замърсяване на повърхностните водни тела са промишления комплекс, попивните ями, транспорта и прекомерното наторяване на някой селскостопански площи. Потенциални замърсители на повърхностните води в района са и периодично възникващите нерегламентирани замърсявания.

ПРОЧЕТИ
Огромна подкрепа за Девня: Заводите обновиха пешеходни пътеки в града

Какви са проблемите и в другите общини?

Най-актуалният проблем за община Аврен – хроничното безводие в няколко от селищата в района беше повод за спешна работна среща между компетентни по проблема институции, организирана от областния управител. Въвеждане в експлоатация на сондажа Садово бе първото от серията краткосрочни решения за решаване на проблема с безводието.

След сериозните поражения от наводненията в община Дългопол през 2015 и 2018 година са били отправени обосновани искания към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС за укрепвания и отводнявания на дерето и отводнителния канал в общината. Липсата на средства за регулярно почистване на потенциално опасни дерета и съоръжения на територията на общината продължава да е сериозен проблем.