Община Аврен ще тегли заем за ремонт на пътища

Община Аврен отправя покана за публично обсъждане на поемане на дългосрочен общински дълг, научи Девня Онлайн. На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг,

Кметът на община Аврен, кани местната общност и всички обществени организации и юридически лица от общината, да участват в обществено обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Аврен, осигурен от Фонд ФЛАГ ЕАД, за финансиране на следните приоритетни инвестиционни проекти:

Абонамент за новините в Google

•  „Рехабилитация на   общински път  V AR   2007-  V AR   2005 Китка –   Круша  от  км 0+000 до км 5+593.32“

•  „ Рехабилитация на общински път VАR 2005- от км  0+000 до км 4+470  ( с.   Бенковски – с. Равна гора  ) “.

В резултат на изпълнението на двата проекта ще бъдат възстановени и подобрени  транспортно – експлоатационните качества на пътните участъци, ще бъдат удовлетворени потребностите на населението и осигурена комфортна, качествена транспортна достъпност да населените места обслужвани от гореописаните пътни артерии.

1. За проект: „Рехабилитация на общински път VAR2007- VAR 2005 Китка – Круша от  км 0+000 до км 5+593.32“, Община Аврен да кандидатства пред Фонд ФЛАГ ЕАД за кредит със следните параметри:

• Максимален размер на дълга – до 4 200 000 лв., за финансиране на строително ремонтни дейности за проект: „Рехабилитация на общински път  VAR2007 – VAR2005 Китка –Круша  от  км 0+000 до км 5+593.32“, съгласно договор с изпълнител, сключен следпроведена процедура, в съответствие със Закона за обществените поръчки.

• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.

• Условия за погасяване:

– Срок на погасяване – до 180 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

– Източници за погасяване на главницата – собствени бюджетни средства.

• Максимален лихвен процент – фиксиран лихвен процент до 3% или плаващ лихвен процент: шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка до 3%.

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ ЕАД.

• Начин на обезпечение на кредита:

• Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Аврен, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

ПРОЧЕТИ
Община Варна обявява пет конкурса за предоставяне на социални услуги

2. За проект: „Рехабилитация на общински път VАR 2005- от км  0+000 до км 4+470 (с. Бенковски – с. Равна гора)“, Община Аврен да кандидатства пред Фонд ФЛАГ ЕАД за кредит със следните параметри:

• Максимален размер на дълга – до 4 600 000 лв., за финансиране на строително ремонтни дейности за проект: „Рехабилитация на общински път VАR 2005- от км  0+000 до км 4+470  (с. Бенковски – с. Равна гора )“, съгласно договор с изпълнител, сключен след проведена процедура, в съответствие със  Закона за обществените поръчки.

• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.

• Условия за погасяване:

– Срок на погасяване – до 180 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

– Източници за погасяване на главницата – собствени бюджетни средства.

• Максимален лихвен процент – фиксиран лихвен процент до 3% или плаващ лихвен процент: шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка до 3%.

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ ЕАД.

• Начин на обезпечение на кредита:

• Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Аврен, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

Общественото обсъждане ще се състои на 24.02.2023 год. /петък/ от 12:00 часа в заседателна зала „Просвета“ на Община Аврен на ул. „Тодор Ноев“ № 6.

Всички заинтересовани страни могат да се запознаят с материалите по проектите в сградата на Общинска администрация.

Абонамент за новините в Telegram