ОЖбщина Аврен с важно съобщение за хората, които се отопляват на дърва

Общинската администрация уведомява жителите на общината за настъпилите промени в реда и начина за снабдяване на населението с дърва за огрев приети със Закон за изменение и допълнение на Закона за горите в сила от 02.02.2023 г. (ДВ бр.11/02.02.2023 г.).

Съгласно чл. 111, ал. 6 от Закона за горите, право да закупят дървесина от склад имат физически лица, представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес в съответното населено място, по изготвен списък от кмета на населеното място.

Абонамент за новините в Google

За включване в списъка за текущата календарна година е необходимо лицата да подадат заявление до кмета на населеното място в срок до 31 март на календарната година. За улеснение е изготвен образец на заявление, който следва да бъде подаден в кметството в съответното населено място, като за с. Аврен в Информационен център за обслужване на граждани, находящ се на адрес: с. Аврен, ул. „Йордан Ноев“ № 50, гише 5.

ПРОЧЕТИ
Завърши рехабилитацията на 19 км от пътя Варна – Белослав – Житница

След 31 март, изготвените списъци се обявяват на видно място в сградата на общината и кметствата.

Списъците се публикуват на интернет страницата на Община Аврен.

Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи за една календарна година е до 10 пространствени кубически метра, с крайна цена 135,00 лв. за 1 пространствен кубически метър.

Съгласно § 1, т. 52 от Допълните разпоредби на Закона за горите – „Домакинство“ са две или повече лица, които живеят заедно в един самостоятелен обект или в част от него, в който са регистрирани по постоянен или настоящ адрес, и имат общ бюджет, без оглед на родствената връзка помежду им. Домакинство е и едно лице, което живее в самостоятелно жилище, в стая или в част от нея към дадено жилище, има самостоятелен бюджет по отношение на разходите за хранене и задоволяване на други потребности.

Абонамент за новините в Telegram