град Вълчи дол
© Devnya.online

Обявление от общинска администрация на Община Вълчи дол гласи следното:

Организиране на обществено обсъждане сред населението на с. Щипско, с. Искър и с. Метличина с участието на Кмета на Община Вълчи дол – г-н Калоян Цветков, във връзка с постъпили в деловодството на Общинска администрация предложения за назначаване на кметски наместник във всяко едно от изброените населени места

Абонамент за новините в Google

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА С. ЩИПСКО,

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА С. ИСКЪР,

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА С. МЕТЛИЧИНА,

На основание чл. 46а, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в населените места, които не са административен център на кметства, кметът на общината може да назначи за срока на мандата кметски наместници в съответствие с утвърдената численост и структура на общинската администрация. Кметските наместници към датата на назначаването трябва да отговарят на условията по чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс, а именно:

– Да бъде български граждани, който е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и е живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 17 май

– Гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, навършил е 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място и не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

Водени от горното, на 18.11.2023г. /събота/, ще се проведе обществено обсъждане на подадените в деловодството на Община Вълчи дол кандидатури за кметски наместници на населените места както следва:

– 10:00 часа – обществено обсъждане на кандидатурите с населението на с. Щипско – в клуба на пенсионера;

– 13:00 часа – обществено обсъждане на кандидатурите с населението на с. Метличина – в кметството;

– 16:00 часа – обществено обсъждане на кандидатурите с населението на с. Искър – в кметството

Абонамент за новините в Telegram