Обществено обсъждане за назначаване на кметски наместници в няколко села на Община Вълчи дол

51
град Вълчи дол
© Devnya.online

Обявление от общинска администрация на Община Вълчи дол гласи следното:

Организиране на обществено обсъждане сред населението на с. Щипско, с. Искър и с. Метличина с участието на Кмета на Община Вълчи дол – г-н Калоян Цветков, във връзка с постъпили в деловодството на Общинска администрация предложения за назначаване на кметски наместник във всяко едно от изброените населени места

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА С. ЩИПСКО,

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА С. ИСКЪР,

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА С. МЕТЛИЧИНА,

На основание чл. 46а, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в населените места, които не са административен център на кметства, кметът на общината може да назначи за срока на мандата кметски наместници в съответствие с утвърдената численост и структура на общинската администрация. Кметските наместници към датата на назначаването трябва да отговарят на условията по чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс, а именно:

– Да бъде български граждани, който е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и е живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.

– Гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, навършил е 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място и не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

Водени от горното, на 18.11.2023г. /събота/, ще се проведе обществено обсъждане на подадените в деловодството на Община Вълчи дол кандидатури за кметски наместници на населените места както следва:

– 10:00 часа – обществено обсъждане на кандидатурите с населението на с. Щипско – в клуба на пенсионера;

– 13:00 часа – обществено обсъждане на кандидатурите с населението на с. Метличина – в кметството;

– 16:00 часа – обществено обсъждане на кандидатурите с населението на с. Искър – в кметството