При повреди като тази от 30 май, когато силен шум, идващ от

На редовно общо събрание на акционерите на “Солвей Соди“ АД бе приет годишният финансов отчет на дружеството за 2023 г., като печалбата на дружеството за периода е в размер на 230,4 млн. лева, съобщиха от пресслужбата на предприятието.

Общото събрание прие предложението на Съвета на директорите печалбата за 2023 г. да бъде разпределена, както следва: да се разпредели дивидент от 36,29 лева на акция преди данъчно облагане на дивидента, платим на акционерите физически лица от 22 юли 2024 г. на каса във всички клонове на банка ДСК в страната.

Абонамент за новините в Google

Изплащането на дивидента ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност на лица, присъстващи в книгата на акционерите, водена от “Централен депозитар” АД към датата на общото събрание на акционерите. Изплащането на дивидента на акционерите юридически лица ще се извършва, както и досега, само по банков път от 22 юли 2024 г. Канят се всички акционери да предприемат необходимите действия по получаване на дължимия им дивидент. Правото на акционера върху дивидента, гласуван на това общо събрание, се погасява с изтичане на 5-годишната погасителна давност, считано от 22 юли 2024 г.

На проведеното Общо събрание на акционерите на „Солвей Соди“ АД беше избран нов Съвет на директорите с 5 годишен мандат, считано от 01 юли 2024 г. В състава на Съвета на директорите бяха избрани г-н Стафано Биджини, г-н Спирос Номикос, г-н Едуард Макей, г-н Жан-Шарл Джелалиан, г-жа Башак Ѝоге и г-жа Шенгюл Арслан.

ПРОЧЕТИ
От полицията във Варна с информация за всички пожари, горели вчера в областта

През 2023 г. компанията продължи да работи в четири основни сфери: здраве и безопасност на труда, които са пръв приоритет и ценност, грижа за околната среда, изпълнение на стратегическата инвестиционна програма и оптимизиране на оперативните разходи. Направените инвестиции в „Солвей Соди“ АД и филиали през годината допринесоха за надеждността и ефективността на производството, намаляване на енергопотреблението и опазване на околната среда.

От началото на 2022 г. с анонсирането на Пътна карта за устойчивост, „Солвей Соди“ върви уверено по пътя към към въглероден неутралитет с ангажименти за прекратяване използването на въглища до 2030 г., преход към възобновяеми източници на енергия, подобряване на енергийната ефективност, процесни иновации за намаляване на емисиите на парникови газове и постигане на въглероден неутралитет до 2050 г.

Компанията работи активно за подобряване на благосъстоянието на служителите си и местните общности чрез множество разнообразни инициативи.

Проектите, по които дружеството работи, потвърждават стремежа на „Солвей Соди“ към устойчиво развитие, прилагане на високи технологии и стандарти при опазването на околната среда, здравето и безопасността на хората.

Абонамент за новините в Telegram