Мурсалският чай в България е в опасност. Екоинспектори проверяват находищата на мурсалски чай в страната. Те са свързани със заповед на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов, с която се забранява брането на растението.
РИОСВ Смолян следи най-големите находища в района са в землищата на с. Мугла и в с. Триград.
Според разпоредбите на Закона за лечебните растения лицата, които в нарушение на заповедта събират, изкупуват, обработват и търгуват с лечебни растения под специален режим на опазване се наказват с глоба от 100 до 1000 лв. За юридически лица тя е от 500 до 3000 лв.
Забраната не важи за продажба на билки от култивиран мурсалски чай, която се издава след издадено удостоверение от съответната общинска администрация с данни за местонахождение, площ и количество на произведените през годината билки.
Мурсалският чай е балкански ендемит, растящ по сухи каменисти места. В България се среща в планините Славянка, Пирин и Родопи. Видът е включен в Червената книга на България със статут на застрашен.

Абонамент за новините в Telegram