Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова издаде заповедите за обявяване на три защитени зони, попадащи изцяло в морските пространства на България – Защитена зона BG0001500 „Аладжа банка“, Защитена зона BG0001501 „Емона“ и Защитена зона BG0001502 „Отманли“.

Целта на защитата на зоните е опазване и поддържане на типовете природни местообитания и видовете, техните популации и разпространение в границите им, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в Черноморския биогеографски регион. Ще се осигури свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната като част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“.

Абонамент за новините в Google

Предмет на опазване в защитена зона „Аладжа банка“ са типовете природни местообитания Рифове и постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини, както и местообитанията на видовете муткур (морска свиня, Phocoena phocoena), афала (Tursiops truncatus), карагьоз (дунавска скумрия, Alosa immaculata) и малък карагьоз (харип, Alosa tanaica). Зоната е с обща площ 6,6964 кв. км.

Защитена зона „Емона“ е с обща площ 553,4528 кв. км. Предмет на опазване са отново типът природно местообитаниеРифове и местообитанията на видовете муткур, афала, карагьоз и малък карагьоз.

ПРОЧЕТИ
Индустриална зона за рибарство и аквакултури да бъде създадена във Варна

Предмет на опазване в защитена зона „Отманли“ са постоянно покритите от морска вода пясъчни и тинести плитчини и местообитанията на видовете муткур, афала и карагьоз. Зоната е с обща площ 0,0883 кв. км.

В трите заповеди са предвидени режими, с които се гарантира опазването на видовете и типовете природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

Пълният текст на всяка една от заповедите е публикуван на страницата на Информационната система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000 (https://natura2000.egov.bg/), където са налични и други свързани със зоните документи, включително стандартни Натура 2000 формуляри с данни и оценки, картен материал и граници на защитените зони в цифров вид.

В публичния регистър за обявените защитени зони можете да намерите повече информация и бърза връзка към досиетата на защитените зони на страницата на Информационната система за защитените зони от екологична мрежа „Натура 2000“.

Абонамент за новините в Telegram