МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ ще отчете дейността си на Общо събрание

28
МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ ще отчете дейността си на Общо събрание, научи Девня Онлайн. То ще се проведе от 10:00 часа на 8 февруари 2023 г. в Пленарната зала на Община Ветрино.

По време на срещата ще бъде приет бюджетът на сдружението за тази година. В дневния ред на събранието е включено одобрение на Годишния доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие и Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ за 2022 г. Според устава, ако липсва кворум, събранието ще бъде отложено с един час и ще се проведе законно, независимо от броя на присъстващите членове.

ПРОЧЕТИ
Най-малко 19 проекта кандидатстват по новата Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в България

Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на Ветрино, Вълчи дол и Провадия се изпълнява от МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ по споразумение за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.