Местна инициативна група „Девня – Аксаково“ проведе две информационни срещи на тема „Възможности за финансиране на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това съобщиха от Областна администрация – Варна.

Срещите, които се състояха в общините Аксаково и Девня, бяха реализирани в изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР. В тях се включиха заинтересовани лица от територията на двете общини.

Абонамент за новините в Google

ПРОЧЕТИ
Глобиха с 200 лева младеж, потрошил инвентар в двора на детска градина

Пред участниците бяха представени всички параметри на мярката, по която предстои да стартира прием на проектни предложения. Присъстващите бяха запознати с условията за кандидатстване – допустимост на кандидатите, дейности и разходи, както и разполагаем финансов ресурс.

Желаещите да получат подробна информация по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ могат да го направят на електронната страница на сдружението https://migda.org/, както и на място в офиса на МИГ „Девня-Аксаково“.

Абонамент за новините в Telegram