членове на Съвета на децата

Община Девня получи покана за организиране и провеждане на избор на общинско ниво на членове на Съвета на децата.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето.

Абонамент за новините в Google

Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политиките за децата и вземане на решения.

Той включва представители на млади хора до 18 годишна възраст от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност до обменят знания, умения и ценности, и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Съветът на децата е разработил процедура за избор на свои членове. Прилагането и е разделено на три нива: общинско, регионално и национално, които са взаимно свързани.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 4 април

Желаещите да кандидатстват за членство в съвета, могат да изпращат документи по образец/формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо/по пощата – бул. Съединение 78 или на електронен адрес: [email protected] до 24 май 2022 г.

Кандидатите следва да отговарят на следните критерии:

 • Активност
 • Креативност
 • Толерантност
 • Ангажираност към обща кауза
 • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
 • Ориентираност към резултати
 • Организаторски умения
 • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
 • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа)

Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:

 1. Детето да е получило международна закрила;
 2. Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

Абонамент за новините в Telegram