Под председателството на областния управител професор Андрияна Андреева, Комисията за изработване на областна здравна карта прие окончателния вид на документа. Съгласно утвърдената от МЗ методика и в съответствие  с  изискванията на Закона за лечебните заведения, комисията събра и анализира огромна по обем статистическа информация за актуалното състояние на здравната мрежа в областта и на предоставяната здравна помощ.

На анализ и оценка бяха подложени потребностите от спешна, първична и специализирана извънболнична и болнична помощ и достъпа до медицинско обслужване на населението, живеещо на територията на област Варна /430 837 жители/ , както и на тези в труднодостъпните и отдалечени райони. Целта на Областната здравна карата е структурата на здравната мрежа да се адаптира към потребностите на населението и да гарантира на всеки български гражданин равнопоставен достъп до здравни услуги.

Абонамент за новините в Google

Предложението за новата здравна карта на Област Варна, заедно с придружаващия анализ и статистическа информация вече е изпратен в Министерството на здравеопазването. На базата на областните здравни карти то ще изготви Националната здравна карта.

Становище на Комисията за разпределението на леглата за болнично лечение в област Варна

След като анализира общо необходимите легла за областта – 3195, от тях легла за активно лечение – 2109 броя и „други“ – /за психиатрия, палеативни грижи ,физиотерапия и продължително лечение/ – 1086, Областната комисия гласува същите да бъдат завишени с позволените от Методиката 10%.

Така в новата здравна карта на Област Варна леглата за активно лечение – се определят на 2261 легла. В тази бройка влизат леглата за интензивно лечение, терапевтични, хирургични, педиатрични и АГ легла. Леглата в категорията „други“ – се определят на 1118. По този начин общо леглата в областта стават 3379 при максимум 3835. Комисията отбелязва в заключителния си протокол, че: “Недостигът на необходими легла ще се компенсира чрез възможностите на регионалните и националната здравна мрежа.“

Комисията отчита и факта, че на територията на Област Варна са разположени големи курортни комплекси, което води до нарастване на населението през активния летен сезон. Оттук идва и необходимостта от осигуряване на медицинско обслужване на увеличения брой потенциални пациенти. В анализа се посочва още, че от началото на 2022 г. населението на област Варна, а и на региона нарасна във връзка с бежанската вълна от Украйна, а по данни от РЗОК – Варна 34% от лекуваните пациенти на територията на област Варна са от други области.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 11 юли

Становище на Комисията за потребности от лекари и лекари по дентална медицина и специалисти от професионално направление „здравни грижи” в област Варна

Има  концентриране на общо практикуващите лекари/ОПЛ/ в големите населени места, сочи анализът на извънболничната медицинска помощ, която в областта се осъществява от 294 индивидуални и 24 групови практики за първична медицинска помощ и 579 индивидуални, и 61 групови дентални практики. Съществена част от тях са избрани от пациенти от отдалечени села, разположени на голяма територия, а това е предпоставка за ненавременно оказване на медицинска помощ и създава неравнопоставеност и затруднен достъп до ОПЛ на селското население в сравнение с градското.

По данни oт РЗОК и от регистъра на РК на Българския зъболекарски съюз – Варна, общият брой на лекарите, практикуващи в извънболничната медицинска помощ, на тези, които осъществяват медикодиагностични дейности и на лекарите, практикуващи в лечебните заведения за болнична помощ за Варненска област са 1256. Общият брой на лекарите по дентална медицина в областта /обща, по специалности и дентални лекари без специалност/ е 600. Необходимият брой лекари, който Методиката посочва, не се различава съществено от броя на сега практикуващите лекари и не се налага увеличаване на броя им.

Очертава се остър недостиг на специалисти от професионално направление ,,Здравни грижи” / медицински сестри, лаборанти, рехабилитатори и др./. По данни на БАПЗГ/Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи“/ през декември 2022г. в Област Варна работят 1290 медицински сестри, но 60% от тях са на възраст до 55 години. 30% от медицинските сестри са в предпенсионна възраст, а 15% са над 60 години.

Акушерките също са на критичния минимум. В момента работят 386 акушерки, от които 20% са пред пенсия, а 15% са над 60 год. възраст. Подобно е състоянието при медицинските лаборанти. Има сериозен недостиг и от медицински лаборанти, рехабилитатори и рентгенови лаборанти.

Данните от анализа на Комисията показват, че към настоящия момент има недостиг от 1200 медицински сестри, необходими за оказване на качествени грижи за населението на Варненска област.

Комисията констатира и неравномерно разпределение на лечебните заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ, които са съсредоточени главно в областния град Варна и са недостатъчни в по-малките населени места. Това принуждава пациентите от малките общини да пътуват за извършване на специализирани изследвания и консултации.

Абонамент за новините в Telegram