Езерово ще има нова пътна настилка и водопроводна мрежа, става ясно от съобщение на Община Белослав. То гласи следното:
Община Белослав e с одобрено проектно предложение с наименование „Водопроводна мрежа по ул.“Енергетик“, ул.“Клокотница“, ул.“Стамболийски“, ул.“Светлина“, ул.“Добружа“, ул.“Св.св. Кирил и Методий“, ул.“Крайбрежна“, ул.”Преслав”(юг), ул.”Дебелец”(юг) с.Езерово общ. Белослав“ и Възстановяване на пътната настилка с проект: „Основен ремонт на съществуваща улична мрежа на територията на с.Езерово, община Белослав, в обхват“: ул.„Добруджа“, о.к. 10 – о.к. 11; ул. „Светлина“ , о.к. 11 – о.к. 16; ул. „Енергетик“, о.к. 6 – о.к. 63; ул.„Клокотница“, о.к. 43 – о.к. 52; ул. „Дебелец“, о.к. 55 – о.к. 65; ул.„Преслав – юг“ , о.к. 26 – о.к. 68; ул. „Крайбрежна“, о.к. 65 – о.к. 68.
Проектът е на стойност 1 936 456.38 лв. без вкл. ДДС и бе разработен и входиран чрез информационния модул за кандидатстване на информационна система ИСУН 2020.
Очаквания резултат от реализацията на проекта е подобряване качеството на водата, намаляване до минимум на авариите по водопроводната мрежа и качествена визията, предоставяне на удобство на жители и гости в населеното място. След успешното изпълнение на проектните дейности, с. Езерово ще има 100% изградена водоснабдителна.
С реконструкцията на уличната мрежа ще се подобри цялостната инфраструктура и ще се осигурят условия за свободно движение на населението и гостите на община Белослав.
Предстои подписване на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проекта по процедура № BG06RDNP001-Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.