лекар - доктор с таблет

Проектонаредба за функционирането на Националната здравноинформационна система предлага Министерството на здравеопазването.

С нея се уреждат структурата на НЗИС, съдържанието на електронния здравен запис на гражданите, видът на информацията и начинът, условията и редът, по които тя се предоставя от лечебните и здравните заведения в МЗ за създаването и поддържането на електронните здравни записи на гражданите. Също така документът описва условията и реда за водене на регистрите, информационните бази от данни и системи, включени в НЗИС, както и условията и реда за предоставянето на достъп до информацията в електронния здравен запис.

Абонамент за новините в Google

Наредбата урежда още информационната сигурност и защитата на личните данни в НЗИС, както и обменът на данни с други регистри, информационни бази от данни и системи.

Електронно досие

Според записаното в документа, всички здравни записи в НЗИС за един пациент образуват е-досието на пациента. То се генерира автоматично с генерирането на първия електронен здравен запис, като едновременно с това се генерира и уникален личен идентификационен код (ЛИК), който се съобщава незабавно на пациента чрез електронно съобщение.

В е-досието ще се съдържат задължително някои данни, необходими за реакция при спешни състояния, като имена и ЕГН, кръвна група, алергии, задължителни и други проведени имунизации, прекарани остри инфекциозни заболявания, установени хронични заболявания или увреждания, провеждано или провеждащо се медикаментозно или друго лечение, вложени медицински изделия и данни за контакти с близки. Достъпът до тези данни не се нуждае от специално съгласие от страна на пациента при необходимост от оказване на спешна помощ.

Кой има достъп до е-досието?

Пълен достъп до е-досието ще има самият пациент, като за малолетните достъпът ще е предоставен на родителите (настойниците), а когато детето е непълнолетно (между 14 и 18-годишна възраст) достъпът ще е споделен между него и родителите. С навършването на 18 години достъпът на родителите или настойниците до досието на детето се прекратява автоматично, е записано още в проектонаредбата.

ПРОЧЕТИ
Двама младежи бяха осъдени за кражба на часовници от варненски мол

Изключение – както при децата, така и при възрастните – са случаите, в които пациентът е под попечителство. Тогава достъп до неговото е-досие има попечителят.

Всеки пациент може да разреши достъп до данните в своето е-досие при нужда от медицинска помощ. Този достъп за личните лекари е постоянен и ще важи за всички записи в досието, за специалистите от извънболничната помощ – в рамките на до 30 дни след извършване на първичен преглед, за болниците – до 30 дни след изписването на пациента от лечебното заведение, а аптеките и лабораториите ще могат да видят само записите, свързани с конкретната тяхна дейност по отношение на пациента, и само за момента на извършването на съответната дейност.

Очаквани резултати

В перспектива уредбата ще спомогне за повишаване на качеството и ефективността на системата на здравеопазването чрез изграждане на интегриран здравен запис на гражданите, който включва всички медицински данни от проведени лечение, терапии, медицински изследвания, приложени лекарствени продукти и други дейности, което е предпоставка за адекватно диагностициране и ефективно лечение, се посочва в мотивите към проекта.

Тя също така ще спомогне за повишаване на контрола в здравеопазването и съкращаване на финансовите разходи, смятат от МЗ.

Освен това работата на НЗИС позволява извършването на мониторинг на процесите в здравеопазването, разходването на финансови средства и взимане на ефективни управленски решения, базирани на данни, изтъкват от ведомството, като добавят и факта, че уредбата ще даде възможност за повишаване на качеството на административните услуги в здравеопазването.

Абонамент за новините в Telegram