На 26.04.2023 г. на територията на село Ветрино се проведе среща – представяне на книга, в която участваха френските граждани Сиу Берже – журналист и автор на комикса „Цената на вятъра“, семейство фермери от департамент Кот д`Армор, Бретан – Стефан и Мари Льо Бешек, Жан Луи Ремуит, представен като експерт и ръководител на Федерацията за устойчива околна среда във Франция и г-жа Красимира Катинчарова от Сдружение „Човек-Природа-Живот“. На тази среща пред жители на община Ветрино бяха представени притеснителни данни за множество смъртни случаи на животни и сериозни отклонения в здравословното състояние на хора, живеещи в близост до ветрогенераторни паркове във Франция.

По-късно в местно печатно и електронно издание „Красиво Ветрино“ излезе твърдение на г-жа Катинчарова, че: „Сиу Берже и Жан-Луи Ремуит говориха за потвърдения от техните проучвания ефект на натрупване (в книгата е описан като ефект на коктейла). Т.нар. коктейл е обяснен по следния начин: „Наличието на електрически далекопроводи, клетъчни кули на мобилни оператори, кариери за добив на инертни материали и ветрогенератори с подземни свързващи кабели – според френския опит – злощастна комбинация от обстоятелства, които предизвикват натрупване на негативните ефекти от електромагнитните полета и блуждаещите токове. Това превръща почвата в един вид батерия и зарежда водата в скалните разломи, превръщайки живота в екокатастрофа. Нека местните хора се огледат и да преценят има ли такива дадености около тях, както и да имат предвид, че при чудовищните параметри на проектираните турбини (80 бр. х 8 MW х 270 м h) вредните въздействия се увеличават не с множител, а на степен.“

Абонамент за новините в Google

С оглед на изнесената информация и формулираните твърдения по време на срещата с жители на общините Ветрино и Вълчи дол, отправихме въпроси към инвеститора „Добротич уинд“ за изясняване на поставените проблеми, съобщава информационното издание vnews.bg.

На тях отговори г-жа Севда Йончева, изпълнителен директор:

1. Разполага ли „Добротич Уинд“ с информация за констатирани вредни въздействия върху хора и животни, живеещи в близост до ветрогенераторни паркове в България и други части на Европа?

Спекулациите за прекомерно вредно въздействие на проекта ни са неоснователни. Преди да бъде разрешен строежът на вятърни турбини, всяко инвестиционно намерение преминава през редица разрешителни процедури, проучвателни стъпки и експертни становища, които потвърждават допустимостта му. Вятърните турбини са стандартно оборудване, което отговаря на нормите на ЕС и вече повече от две десетилетия подобни паркове функционират безопасно както у нас, така и по целия свят.

В края на миналата година Европейската комисия публикува специален Регламент, който казва, че „изграждането и експлоатацията на централи и съоръжения за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници са от по-висш обществен интерес и че обслужват общественото здраве и безопасност“. Заради техните ползи, вятърните паркове се насърчават не само в Европа, но и по цял свят. Китай и Индия са сред водещите държави по брой инсталирани вятърни турбини например.

2. Правила ли е компанията проучвания и разполага ли с документи, които доказват неналичието на вредно въздействие?

Да, направихме безпрецедентен по своите мащаби мониторинг на птици и прилепи, привлекли сме български и международни експерти, които да оценят въздействието на проекта ни върху околната среда и човешкото здраве. Заключенията и мерките за опазването на околната среда ще бъдат публикувани в доклада за оценка на въздействието върху околната среда. Той ще бъде публичен и всеки ще може да се запознае в детайли с него.

Всяка човешка дейност има някакво ограничено въздействие, но ние разполагаме с данни и проучвания, че нашият проект няма вредно въздействие върху здравето на хората, околната среда и икономическата активност в общините.

3. Колко близо до населените места ще бъдат разположени вятърните турбини?

Проектът на Добротич Уинд АД за вятърен парк ще бъде реализиран съгласно всички български закони и най-добрите международни практики в областта на вятърната енергетика. Съгласно Наредбата за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия – ветрогенератори могат да се монтират на минимум 500 метра от границите на населените места. Ние сме спазили това изискване. Нещо повече, ние дори сме избрали парцели над 700 метра от населените места, за да ограничим до минимум шумово замърсяване. В България и в Европа има стриктни закони за нивото на шум на подобни инсталации и ние като компания не бихме получили разрешително за експлоатация, ако след измерване на шума той не влиза в допустимите от закона норми. Перките са по шумни от естествения шум на гората, но по-тихи от колите и останалите шумове, които ни заобикалят ежедневно.

Електромагнитно поле е една от другите фрази, които се ползват за сплашване на местното население. Истината е, че турбините се разполагат далеч от жилища, а хората по принцип живеем без проблем в магнитни полета. Електрическите и магнитните полета се срещат естествено в телата на всеки един от нас. Освен това живеем в естественото магнитно поле на Земята. Мобилният телефон, който всеки в наши дни притежава, е източник на електромагнитно поле, сравнимо с това на вятърна турбина. Разликата е, че вятърните турбини са разположени на стотици метри разстояние.

Инфразвукът от турбините е друга манипулация, която се тиражира отново за навяване на страх в хората. Инфразвукът е недоловим за човешкото ухо и морските вълни също са източник на такъв звук. Това обаче не значи, че ако живеем до морето, има риск за нашето здраве.

ПРОЧЕТИ
17 години затвор за Антон за жестокото убийство на жената, с която живеел в с. Аврен

4. Има ли в близост до местата, определени за ветрогенераторите, животновъдни ферми, и ако да – колко са те и какъв е броят на животните, които се отглеждат в тях (ако разполагате с такава информация)?

Към този момент, нямаме конкретния им брой, но знаем, че има развито земеделие и животновъдство в двете общини на територията, на които е предвидено нашето инвестиционно намерение. Имаме данни за големи животновъдни стопанства в непосредствена близост до вятърните паркове на Бузлуджа и парка в Суворово, които са в експлоатация от над 10 години. Там от години се отглеждат хиляди крави, овце, гъски, кокошки, коне и други животни и няма доказани въздействия върху животните. Разгледали сме и международния опит във връзка със съжителството на животни и вятърни турбини. В доклад от колективна експертиза, извършен от ANSES  (френският еквивалент на българското Министерство на земеделието), са проучени няколко от случаите на оплаквания от фермери във Франция. Извършените експертизи не дават основания да се твърди, че въпросните ефекти са резултат на работата на ветропарковете. Т.е. няма доказана причинно-следствена връзка.

5. Какви са гаранциите за безопасността на хората и животните в района на ветрогенераторния парк?

В България и в Европа има стриктни закони за допустимото въздействие на всеки индустриален проект. Ако наистина има установени проблеми и излизания извън нормите, вятърният парк няма да бъде допуснат до изграждане и/или ще бъдат наложени органичния по време на експлоатацията му. Има експертиза в българските институции и в международните такива, за да се преценяват истинските въздействия, а не спекулативните такива. За съжаление срещу проекта на Добротич Уинд АД има целенасочена атака, която изглежда подхранена от някакви местни политически амбиции и лична вендета, целяща насаждането на страх и паника сред местните хора чрез разпространяване на невярна информация. Хора със съзнание на местни феодални владетели оказват натиск и върху общинските администрации. След такъв натиск върху общинските съветници, община Ветрино прие мораториум за изграждане на перки на територията си, който впоследствие бе отменен от Варненския административен съд като незаконен.

6. Каква е политиката Ви за компенсиране на общината и жителите за неудобствата, които строителството на парка и експлоатацията му в бъдеще ще донесе за тях /ако има такива/?

Изпълняваме социални политики във всички страни, в които развиваме проекти, и България не прави изключение. Ние започнахме социалната ни програма още преди да сме получили разрешение за строеж и преди бизнесът ни да е заработил. Това е ясен сигнал за нашата ангажираност към обществото и местното население. Тази ангажираност ще продължи до края на живота на парка, около 35 години, и ще подпомогне реализирането на множество социални инициативи, насочени към здравеопазването, образованието, спорта и подпомагането на хора от уязвимите социални групи. Размерът на социалната ни програма ще зависи от реализираните вятърни турбини, но очакваме той да е около 15 милиона лева за експлоатационния период на проекта. Към момента сме изпълнили няколко социални инициативи в селата в община Вълчи Дол – ремонт на детски градини и площадки, покриви на обществени административни сгради, наемане на работници за поддръжка на селата, спонсориране на развитието на спорта, както и много други идеи, които да подобрят живота и средата на местното население. Всичко това е част от нашата доброволно инициирана социална програма, в допълнение на всички останали местни данъци и такси.

7. Земеделски производители изразяват притеснения, че ще бъде унищожено голямо количество плодородна земя с изливането на огромни количества бетон, за да се монтират ветрогенераторите. Има ли инвеститорът механизъм за минимализиране на щетите върху земята?

Лъжа е, че се отнемат хиляди декари земя. Вятърните турбини се монтират върху стоманобетонов фундамент с радиус приблизително 25 метра и дълбочина 3 метра, а над земята кулата е с радиус 4-5 метра. Самите турбини се изграждат върху частни земи, за което собствениците са дали своето съгласие. Площта е пренебрежимо малка спрямо цялото землище, а и се ползват по-ефективно земи, които човекът много отдавна е взел от природата за култивиране и механизирана обработка.

Всички временно нарушени земи по време на строителство ще бъдат възстановени, а собствениците им ще бъдат компенсирани. Повтарям, застрояване ще има само в много малка площ частни земи, чиито собственици подкрепят проекта. Вятърната енергетика е един от най-ефективните енергоизточници, тъй като се използва много малко площ за единица добита енергия.

Апелираме към Вас и всички български медии, които имат важната роля да информират обществото, да проверят фактите и да не се превръщат в инструмент на лъжлива пропаганда, която работи против интересите и законите на България. Ако от местен ресурс добиваме евтин и зелен ток това ще помогне на нашата индустрия да бъде конкурентоспособна и страната ни да върви напред. Енергията от нови вятърни централи не е субсидирана и не се изкупува на преференциална цена, тя се конкурира с другите енергоизточници и води до намаляване на цената на енергийния пазар.

Нормално е хората да имат въпроси и ние сме готови да разясним всички питания, но целенасоченото всяване на паника чрез организирани клеветнически кампании и неверни твърдения е опасно явление против интересите на българския бизнес, на българската индустрия и на българските граждани, които имат нужда от енергия и не искат да зависят от внос на горива от чужбина.

Абонамент за новините в Telegram