Община Девня възнамерява да кандидатства пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в Сектор „Управление на отпадъците” за безвъзмездно предоставяне на компостери на домакинствата за зелени и други биоотпадъци на територията на общината.

В тази връзка е необходимо да бъде извършено проучване за нагласите на населението за участие в проекта.

Абонамент за новините в Google

За целта е подготвена анонимна анкета, налична на интернет страницата на община Девня:

https://devnya.bg/currentNews-88-newitem.html

Всички желаещи да участват в изпълнението на проекта до 10.04.2023 г. заявяват участието си чрез попълване на Заявление по образец за получаването на безплатен компостер за домашно компостиране.

ПРОЧЕТИ
Криминален тип от Аврен обра оборота на игрална зала във Варна

Условието е заявителят да бъде собственик на имота, в който ще бъде разположен компостера.

Целта на реализацията на проекта е оползотворяването на зелени и биоотпадъци от домакинствата чрез компостиране.

Образецът на заявлението може да бъде получен в сградата на Община Девня /деловодство/, кметствата на населените места в с. Кипра и с. Падина и интернет страницата на Община Девня

Заявлението се подава в деловодството на Община Девня, на e-mail: [email protected] и в кметствата по населените места.

Абонамент за новините в Telegram