До 10 април девненци могат да заявят безплатни компостери за домакинствата си

281

Община Девня възнамерява да кандидатства пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в Сектор „Управление на отпадъците” за безвъзмездно предоставяне на компостери на домакинствата за зелени и други биоотпадъци на територията на общината.

В тази връзка е необходимо да бъде извършено проучване за нагласите на населението за участие в проекта.

За целта е подготвена анонимна анкета, налична на интернет страницата на община Девня:

https://devnya.bg/currentNews-88-newitem.html

Всички желаещи да участват в изпълнението на проекта до 10.04.2023 г. заявяват участието си чрез попълване на Заявление по образец за получаването на безплатен компостер за домашно компостиране.

Условието е заявителят да бъде собственик на имота, в който ще бъде разположен компостера.

Целта на реализацията на проекта е оползотворяването на зелени и биоотпадъци от домакинствата чрез компостиране.

Образецът на заявлението може да бъде получен в сградата на Община Девня /деловодство/, кметствата на населените места в с. Кипра и с. Падина и интернет страницата на Община Девня

Заявлението се подава в деловодството на Община Девня, на e-mail: [email protected] и в кметствата по населените места.