Министерският съвет прие Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България.

Общият размер на средствата за изпълнение на Програмата е в размер на 5 000 000 лв., финансирани от държавния бюджет, посредством бюджета на Министерството на туризма.

Абонамент за новините в Google

Бюджетът на един проект не може да надхвърля 400 000 лева. Финансовата помощ, която се отпуска по Програмата, е 60% от общия размер на бюджета на проекта. Останалите 40% от финансирането за изпълнение на проекта, следва да бъдат осигурени под формата на собствено съфинансиране от бенефициента.

Основна целева група потенциални бенефициенти са: структурите на местната администрация от целевия район и туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм или на въздушни превозвачи.

Туроператорите трябва са регистрирани съгласно чл. 61 и чл.62 от Закона за туризма (ЗТ) като извършващи туроператорска дейност, и имащи сключена валидна застраховка „Отговорност на туроператора“ по смисъла на чл. 97 от ЗТ. Туроператорите следва да осъществяват дейност за директно или индиректно чартиране на входящи туристи на територията на България. За доказване на това обстоятелство туроператорът следва да представи писмо от авиокомпания. Туроператорите по чл. 61 и чл.62 от Закона за туризма, трябва да са вписани в Националния туристически регистър, поддържан от Министерство на туризма.

ПРОЧЕТИ
Австрийски туроператор включва Девня в маршрутите си за 2025 и 2026 г.

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2023 г. и са осъществявали стопанска дейност през 2021 г. и 2022 г. В случай че кандидат е подал Декларация за предприятие с приходи и разходи под 500 лева или без дейност за 2021 г. и/или 2022 г. към НСИ, същият ще се счита за недопустим по процедурата.

По програмата са допустими партньори юридически лица, които са оператори на граждански летища за обществено ползване в Република България.

Процедурата по кандидатстване, оценка и комуникация с кандидатите ще се извършва по електронен път чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), модул „Е-кандидатстване“ с интернет адрес: https://enims.egov.bg/bg/s/Default/Index.

Срокът за изпълнение на проектите на може да бъде по-дълъг от 12 месеца.

Абонамент за новините в Telegram