Община Аксаково стартира обществена поръчка за избор на изпълнител, който да почисти нерегламентираните сметища, които са възникнали на територията ѝ, съобщи СайтЪТ. Предметът на обществената поръчка е „Изпълнение на дейности по почистване на констатирани нерегламентирани замърсявания и замърсявания вследствие аварийни ситуации на общински терени на територията на община Аксаково“, а общата стойност на дейностите възлиза на 150 000 лв. без ДДС, за 12-месечен срок.

От община Аксаково посочват, че в рамките на годината са възникнали множество нерегламентирани микросметища. Част от тях са на общински терени и съответно подлежат на почистване. В резултат от проливни валежи и голямо количество наноси, са се образували и затлачвания на корита на дерета и реки в участъци в регулация на населени места, които също трябва да бъдат почистени и обезопасени.

След избор на изпълнител, приоритетно ще бъдат почистени имоти и терени, които са общинска собственост и са разположени в населените места, както и в землищата към тях. Ще бъдат почистени дерета и реки в участъци в регулация на следните населени места:

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 18 юли

гр. Аксаково, гр. Игнатиево, с. Слънчево, с, Припек, с. Доброглед, с. Новаково, с” Водица, с. Любен Каранелово, с. Ботево, с. Радево, с, Крумово, с. Засмяно, с. Изворско, с. Новаково, с. Долище, с. Въглен, с. Яребична, с, Куманово, с. Кичево, с. Климентово, с. Генерал Кантарджиево, с. Осеново, с, Орешак.

Най-често замърсяванията са констатирани в урбанизирани територии, пътища, зелени площи, имоти, дерета, реки и прилежащите им площи и др.

Дейностите включват събиране, натоварване на отпадъците и/или наносите, и транспортирането им до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав“, землище на с. Въглен, както и облагородяване на почистените територии при необходимост, запръстяване с чисти земни маси.

Предметът на обществената поръчка включва почистване на констатирани нерегламентирани замърсявания на имоти – общинска собственост от битови, едрогабаритни, строителни, растителни и др. отнадъци и осигуряване проводимост на дерета и реки в регулация на населените места.