Общи условия

I. Предмет на Общите условия

Чл. 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „ЦАЛАНДО” ЕООД (наричано по-долу „ЦАЛАНДО”), и потребителите на интернет сайтовете на „ЦАЛАНДО“.

Чл. 2. Интернет сайтовете на „ЦАЛАНДО“ (наричани по-долу „сайтовете”) са всички уебсайтове, собственост на „ЦАЛАНДО“, включително техните поддомейни и/или директории, които представляват обособено място в интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, софтуер, програми, текст, звук, картина, видео, изображение и всякакви други материали, ресурси или обекти (наричани по-долу „съдържанието”).

Чл. 3. (1) Посредством ползването на интернет сайтовете на „ЦАЛАНДО“ потребителите имат възможност за достъп до публикуваната на сайтовете информация, гледане на някоя от програмите, качени на сайтовете на „ЦАЛАНДО“ в реално време или на неин видеоархив, получаване на информация за продуктите и услугите на „ЦАЛАНДО“ или за дейности и инициативи, предприети или подкрепени от „ЦАЛАНДО“, достъп до блогове на лица, свързани с някой от сайтовете и/или с програмите на „ЦАЛАНДО“, възможност за публикуване на материали и/или коментари във връзка със съдържанието, публикувано на сайтовете и други възможности, определени от „ЦАЛАНДО“. Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайтовете на „ЦАЛАНДО“ могат да бъдат променяни едностранно по преценка на „ЦАЛАНДО“.

(2) Потребителите имат право да ползват сайтовете единствено за лично ползване, с нестопанска цел, във и извън територията на Република България. Съдържанието на интернет сайтовете, достъпно на територията на Република България и извън нея, се определя от „ЦАЛАНДО“ в зависимост от конкретните технически условия и възможности, налични спрямо съответната територия.

Чл. 4. По смисъла на настоящите Общи условия „материали” са аудио-визуални произведения, текст, коментари, информация, публицистични произведения, видео, графични и фотографски изображения, звук, музика и всякакви други данни, ресурси или обекти, публикувани от потребителите на сайтовете на „ЦАЛАНДО“.

Чл. 5. (1) Тези Общи условия регламентират условията, при които „ЦАЛАНДО“ предоставя на потребителите предвидените в тях възможности за ползване на сайтовете, като потребителите се задължават да ги ползват при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

(2) При ползването на сайтовете потребителите се задължават да не нарушават права и интереси на трети лица и да не извършват злонамерени действия.

II. Условия за ползване на сайтовете

Чл. 6. (1) Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с потребителите, които са влезли в сайта посредством своя Facebook акаунт („регистрираните потребители”) и в отношенията с потребителите, които не са извършили регистрация на сайтовете („нерегистрираните потребители”). Потребителите на сайтовете приемат и се задължават да спазват Общите условия. С всяко ползване на услуги и ресурси на някой от сайтовете, включително с отварянето на интернет страница от сайтовете, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавна или която и да е друга интернет страница от сайтовете, потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

(2) „ЦАЛАНДО“ публикува настоящите Общи условия на сайтовете си. „ЦАЛАНДО“ има право едностранно да изменя и допълва Общите условия, като при извършването на такава промяна „ЦАЛАНДО“ уведомява потребителите чрез публикуване на изменените Общи условия на сайтовете преди влизането им в сила.

Чл. 7. Ползването от потребителите на сайтовете на „ЦАЛАНДО“ е безвъзмездно и достъпно 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата (24×7).

Чл. 8. (1) Ползването на сайтовете на „ЦАЛАНДО“ се извършва, без да е необходима предварителна регистрация от потребителите, с изключение на случаите, предвидени в ал. 2 на този член.

Чл. 9. Всяко използване от потребителите на съдържанието на сайтовете, включително записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване, предаване и препредаване по електронна съобщителна мрежа, публикуване в интернет, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин извън посочените в настоящите Общи условия на съдържание от сайтовете може да става само с изричното разрешение от страна на „ЦАЛАНДО“. Изключение от това правило са снимки с посочен лиценз Creative Commons Share Alike.

III. Права и задължения на страните

Чл. 10. (1) С публикуването на материали и/или коментари на някой от сайтовете на „ЦАЛАНДО“ и натискане на бутона „Изпращане” или „Публикувай коментара“ потребителят гарантира и декларира, че коментарите и материалите не нарушават изискванията на действащото законодателство и изискванията на „ЦАЛАНДО“, описани в чл. 12 и 13 от настоящите Общи условия, и поема отговорност за съдържанието на публикуваното.

(2) Авторите, които пишат в блоговете на сайтовете на „ЦАЛАНДО“, изразяват своето лично мнение по различни въпроси и „ЦАЛАНДО“ не носи отговорност за написаното от тях.

Чл. 11. (1) „ЦАЛАНДО“ има право да откаже одобрение за публикуване на сайта или изтрива коментари на потребителите, в случай че те:

 1. съдържат нецензурни думи или изрази, както и всякакви форми на обиди, противоречащи на нормите на морала и добрия тон;
 2. съдържат текстове, които подтикват или подканват към жестокост, насилие, извършване на престъпление или друго правонарушение, съдържат заплаха за здравето на трети лица или внушават нетърпимост между гражданите;
 3. стимулират употребата на наркотици, алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия;
 4. унизяват честта или достойнството на другиго, разгласяват позорно обстоятелство за другиго или приписват на някого извършването на престъпление;
 5. съдържат обиди на религиозна основа;
 6. увреждат доброто име в обществото на конкретно лице;
 7. съдържат национална, политическа, етническа, религиозна, расова, полова или друга дискриминация или съдържат расистка тематика, агитация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата;
 8. съдържат линкове към сайтове, които пиратират съдържанието на сайтовете или съдържанието на който и да е друг сайт на „ЦАЛАНДО“, или линкове към сайтове, които съдържат коментари по смисъла на настоящия член;
 9. застрашават физическото, умственото или моралното развитието на малолетни и непълнолетни;
 10. разгласяват държавна, служебна, търговска тайна или друга защитена от закона тайна;
 11. нарушават по какъвто и да е начин норми на действащото законодателство.

(2) Прилагането и тълкуването на точките по предходната алинея се извършва изцяло по преценката на „ЦАЛАНДО“, като потребителите нямат право на претенции във връзка с прилагането им.

Чл. 12. (1) Съдържанието на всеки един от интернет сайтовете се определя от „ЦАЛАНДО“. „ЦАЛАНДО“ има право по всяко време да променя съдържанието на сайтовете си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики или материали.

(2) ) „ЦАЛАНДО“ има право да променя параметри и характеристики на сайтовете си, да променя условия и възможности за ползването им, да спира или прекратява тяхното ползване, да предоставя за ползване нови интернет сайтове или да закрива съществуващи. Настоящите Общи условия ще се прилагат в отношенията между страните и в случаите, посочени в настоящата алинея.

Чл. 13. (1) Потребителите имат право да искат информация от „ЦАЛАНДО“ относно условията за ползване на сайтовете.

(2) Потребителите имат право да уведомяват „ЦАЛАНДО“ за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на сайтовете (вкл. констатирани грешки, технически затруднения, нарушени права на потребителите или на трети лица и др.).

Чл. 14. (1) Потребителят се съгласява, че „ЦАЛАНДО“ има право да събира, обработва, използва и съхранява данни и информация, чрез която потребителите може да бъдат идентифицирани, вкл. потребителско име, адрес на електронна поща, дата на раждане, пол, IP-адрес и всяка друга информация, която потребителите въвеждат, използват и предоставят при регистрацията по чл. 8, ал. 2, съгласно чл. 10, ал. 9 или по друг начин при ползването на сайтовете съгласно настоящите Общи условия, при спазване на Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство.

(2) По искане на компетентен орган „ЦАЛАНДО“ има право да предоставя лична информация във връзка с потребителите, с която разполага.

(3) С оглед избягване на всякакво съмнение, материалите и тяхното съдържание не се разглеждат като лични данни.

IV. Отговорности

Чл. 15. (1) Всички интернет сайтове на „ЦАЛАНДО“ представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържат обекти на такива права.

(2) Интернет сайтовете на „ЦАЛАНДО“ съдържат информация, материали, функции и др. съдържание, които представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържа обекти на такива права, както и обекти на индустриална собственост. На сайтовете може да бъдат представени от „ЦАЛАНДО“ или с негово съгласие наименования на юридически лица и еднолични търговци, търговски марки, лога, запазени знаци, наименования на продукти и услуги и други подобни защитени обекти на права.

(3) Използването на сайтовете на „ЦАЛАНДО“ или на обект по предходните алинеи в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия освен нарушаване на договореностите между потребителите и „ЦАЛАНДО“ може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на „ЦАЛАНДО“ и/или на трети лица. За всяко нарушение по този член съответният потребител поема за своя сметка цялата отговорност – гражданска, административно-наказателна или наказателна и заплащането на наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица.

V. Заключителни условия

Чл. 16. Кореспонденцията между „ЦАЛАНДО“ и потребителите във връзка с използването на сайтовете се осъществява чрез електронни съобщения. Адресът на електронната поща на „ЦАЛАНДО“ за кореспонденция с потребителите по въпроси във връзка със съдържанието на сайта е: [email protected]

Чл. 17. Всички спорове между „ЦАЛАНДО“ и потребителите във връзка с ползването на сайтовете се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния съд със седалище в гр. Варна.

Чл. 18. (1) По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) В случай че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.

Чл. 19. (1) Настоящите Общи условия влизат в сила от 19.03.2022 г.

 1.  (2) Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените регистрирани потребители към датата на влизането им в действие. Регистрираните потребители имат възможност да заявят в срок до 7 дни от датата на влизане в сила на съответното изменение, че отхвърлят промените в Общите условия, чрез изпращане на съобщение до [email protected]

В случай че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от „ЦАЛАНДО“, се счита, че потребителят е обвързан от тях. В случай на заявяване от страна на регистриран потребител, че не е съгласен с тези Общи условия или с последващи изменения, „ЦАЛАНДО“ има право да спре незабавно достъпа на съответния потребител до потребителския му профил и да прекрати регистрацията му.